Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat, tillgänglig som Cosmegen 500 mikrogram, Lundbeck.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Glukos 50 mg/ml
50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Daktinomycin 500 mikrogram löses med 1,1 ml Sterilt vatten vilket ger en stamlösning med styrkan 500 mikrog/ml. Späd sedan vidare till konc > 10 mikrogram/ml.

Koncentrationsintervall: >0,01 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
10 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)
10 timmar Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsnekros och sårbildning om extravasering sker. Kontraktur har uppstått till följd av extravaseringsskada.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden. Ascites. Leverförstoring. Leversvikt, med fallrapport om dödsfall. Veno-ocklusiv sjukdom med risk för multi-organ svikt som följd, har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Anorexi, illamående, kräkning, buksmärta, diarré.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit, faryngit, esofagit, gastrointestinala ulcerationer, proktit.
Hudtoxicitet
Reversibel alopeci. Acne. Erytema multiforme. Tidigare strålinducerat erytemområde kan återaktiveras eller hyperpigmenteras av Daktinomycin.
Övrigt
Daktinomycin kan potentiera strålbehandlingseffekt. Dosreduktionsbehov om kombination Daktinomycin och strålbehandling. Risk för ökade biverkningar vid kombination, framför allt om strålbehandlingsfält inkluderar mucosa. Om strålbehandlad högersidig Wilms tumor, undvik Daktinomycin under 2 månader – för att ej öka risk för levertoxicitet.