Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell, ytterligare reduktion på grund av ålder och/eller vikt. 
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat, tillgänglig som Cosmegen 500 mikrogram, Lundbeck.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
50 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Daktinomycin 500 mikrogram löses med 1,1 ml Sterilt vatten vilket ger en stamlösning med styrkan 500 mikrog/ml. Späd sedan vidare till konc > 10 mikrogram/ml.

Koncentrationsintervall: >0,01 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
10 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)
10 timmar Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit, faryngit, esofagit, gastrointestinala ulcerationer, proktit.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Antiemetika
Illamående, kräkning, buksmärta, diarré och anorexi/viktnedgång.
Levertoxicitet
Leverfunktion

Vikt
Förhöjda levervärden. Ascites. Leverförstoring. Leversvikt, med fallrapport om dödsfall. Enstaka rapporter om veno-ocklusiv sjukdom/VOD (SOS/sinusoidal obstructive syndrome) med risk för multi-organ svikt som följd. Symptom inkluderar leverförstoring, buksmärta, buksvullnad, tecken på portahypertension (ascites, ödem och varicer) och eventuellt gulsot. Kontroll av levervärden före och under behandlingen.
Hudtoxicitet
Reversibel alopeci. Acne. Erytema multiforme. Tidigare strålinducerat erytemområde kan återaktiveras eller hyperpigmenteras av Daktinomycin.
Starkt vävnadsretande
Starkt vävnadsretande, nekros och sårbildning vid extravasering. Endast intravenös administrering.
Extravasering
Stor risk för nekros (vesicant, (blåsbildande, brännskadeliknande) DNA bindande). Extravasering kan ge svåra skador, sår, nekros, kontraktur finns beskrivet. Central infart rekommenderas.
Övrigt
Daktinomycin kan potentiera strålbehandlingseffekt. Dosreduktionsbehov om kombination Daktinomycin och strålbehandling. Risk för ökade biverkningar vid kombination, framför allt om strålbehandlingsfält inkluderar mucosa. Om strålbehandlad högersidig Wilms tumor, undvik Daktinomycin under 2 månader – för att ej öka risk för levertoxicitet.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-02-06
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.4     2023-10-26
  granskad för barn, barnspec kommentar

 3. Version: 1.3     2023-06-08
  används för barn kryss

 4. Version: 1.2     2023-06-08
  uppdaterad inför barnkryss

 5. Version: 1.1     2021-02-04
  Uppdatering av spädning och hållbarhet med koncentrationsintervall enl. tillverkares data. Licenspreparat.