Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ett sterilt lågproteinbindande in-line filter av polyetersulfon (PES) med porstorlek 0,2 mikrometer ska användas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Koncentratets styrka är 20 mg/ml.
En volym, motsvarande den ordinerade dosen, dras ur infusionspåsen. Därefter sätts den volym som ordinerats till infusionspåsen. Blanda försiktigt, skaka ej!
Hållbarhet 24 timmar kallt i skydd för ljus, följt av 15 timmar (inkl. infusionstiden) i rumstemperatur och rumsbelysning.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
39 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Infusionsreaktioner vanligast vid första infusionen, oftast grad 1-2. Upprepad infusionsreaktion förekommer. Premedicineringsbehov för att minska risk. Vid grad 1,2 eller 3 minskas infusionstakt, vid grad 4 avslutas behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation vanligast. Herpes Zoster Virus reaktivering förekommer. Hepatit B reaktivering har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar vanligt.
Hjärttoxicitet
Hypertoni och förmaksflimmer förekommer.
Andningsvägar
Hosta och andnöd vanligt.
Smärta
Smärtor i rygg, leder och extremiteter förekommer. Även muskulära bröstsmärtor förekommer.
Övrigt
Feber och fatigue (utmattning) vanligt. Perifera ödem förekommer.
Övrigt
Daratumab är en human IgG kappa monoclonal antikropp, detta kan ge inverkan på elfores och bedömning av respons hos vissa patienter med IgG kappa myelom.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2020-07-13
    missad ändring med grad 1-2 ang IRR.

  2. Version: 1.1     2020-07-13
    Granskad då sc basfakta skrivits.