Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras i den subkutana vävnaden i buken cirka 7,5 cm till höger eller vänster om naveln under cirka 3-5 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Hållbarheten är 24 timmar PLUS 12 timmar i rumstemperatur, enligt FASS. Vid beredning, dvs uppdragning i spruta, under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.
Längre hållbarhet har rapporterats av Knoll et al, se referens. De anger en hållbarhet på minst 28 dagar vid förvaring kallt eller i rumstemperatur i skydd för ljus.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
36 timmar Kallt

Länkar till Fass

Referenser

  • Knoll l et al. In-use stability of ready-to-administer daratumumab subcutaneous injection solution in plastic syringes. Eur J Hosp Pharm. 2023 Oct 25:ejhpharm-2023-003928

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Infusionsreaktioner vanligast vid första injektionen, oftast grad 1-2. Upprepad infusionsreaktion förekommer. Premedicineringsbehov för att minska risk. Om grad 4 (anafylaktisk eller livshotande) reaktion avslutas behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation vanligast. Herpes Zoster Virus reaktivering förekommer. Hepatit B reaktivering har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar vanligt.
Hjärttoxicitet
Hypertoni och förmaksflimmer förekommer.
Andningsvägar
Hosta och andnöd vanligt.
Smärta
Smärtor i rygg, leder och extremiteter förekommer. Även muskulära bröstsmärtor förekommer.
Övrigt
Feber och fatigue (utmattning) vanligt. Perifera ödem förekommer.
Erytem eller annan reaktion vid injektionsställe förekommer.
Övrigt
Daratumab är en human IgG kappa monoclonal antikropp, detta kan ge inverkan på elfores och bedömning av respons hos vissa patienter med IgG kappa myelom.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-12-04
    Hållbarhet i uppdragen spruta har angetts. Referens har lagts till.

  2. Version: 1.1     2020-07-13
    Granskad efter fastställd.

  3. Version: 1.0     2020-07-07
    Regimen fastställdes.