Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras i den subkutana vävnaden i buken cirka 7,5 cm till höger eller vänster om naveln under cirka 3-5 minuter.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Infusionsreaktioner vanligast vid första injektionen, oftast grad 1-2. Upprepad infusionsreaktion förekommer. Premedicineringsbehov för att minska risk. Om grad 4 (anafylaktisk eller livshotande) reaktion avslutas behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation vanligast. Herpes Zoster Virus reaktivering förekommer. Hepatit B reaktivering har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar vanligt.
Hjärttoxicitet
Hypertoni och förmaksflimmer förekommer.
Andningsvägar
Hosta och andnöd vanligt.
Smärta
Smärtor i rygg, leder och extremiteter förekommer. Även muskulära bröstsmärtor förekommer.
Övrigt
Feber och fatigue (utmattning) vanligt. Perifera ödem förekommer.
Erytem eller annan reaktion vid injektionsställe förekommer.
Övrigt
Daratumab är en human IgG kappa monoclonal antikropp, detta kan ge inverkan på elfores och bedömning av respons hos vissa patienter med IgG kappa myelom.