Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Produkten Vyxeos innehåller efter beredning 2,2 mg/mL Daunorubicin och 5 mg/mL Cytarabin inkapslade i liposomer i en fast kombination med en molarkvot på 1:5. Infusionstid 90 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Vyxeos tas ur kylen och tempereras till rumstemperatur under 30 minuter. Tillsätt 19 mL Sterilt vatten per flaska, Snurra flaskan var 30:e sekund under 5 min, låt sedan flaskan stå i 15 min. Lösningen ska vara ogenomskinlig, purpurfärgad, homogen dispersion, i huvudsak fri från synliga partiklar. Stamlösningen innehåller Daunorubicin 2,2 mg/mL och Cytarabin 5 mg/mL. Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda mycket försiktigt. Tid för infusion på 90 min tillkommer utöver den angivna hållbarheten på 4 timmar. Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
4 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
4 timmar Kallt (Glukos 50 mg/ml)

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Blodtryck
Puls
Akuta infusionsreaktioner vanliga (ryggsmärta, flush, bröstsmärta och andnöd) dock är anafylaxi ovanligt. Akutberedskap skall finnas. Stoppa behandlingen kortvarigt. Reaktionen återuppstår oftast ej om återstartad behandling i långsammare fart.
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hjärttoxicitet
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt som följd. Kan uppstå sent i behandlingen eller flera månader efteråt. Risken ökar med stigande kumulativ dos och vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (trolig additiv toxicitet), varför det framförallt för dessa riskgrupper bör finnas utgångsvärde på vänsterkammarfunktion (ekokardiografi eller motsvarande).
Övrigt
Undvik extravasering. Rodnad, smärta och svullnad kan uppstå, hittills dock ej rapporterats om vävnadsnekros för den liposomala beredningen.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré, kräkning och buksmärtor vanliga. Stomatit. Förstoppning.
CNS påverkan
Huvudvärk. Yrsel. Fatigue/trötthet.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-06-14
    Mindre ändringar i text under spädning

  2. Version: 1.2     2023-06-14
    Denna borde arkiverats tidigare innan ändringar i basfaktan gjordes. Den har inte använts i någon regim. Ny basfakta gjord med kopia på denna. Jenny ska granska biverkningstexterna innan fastställande. (arkiverad)

  3. Version: 1.1     2023-03-23
    Namn basfakta bytt till Daunorubicin+Cytarabin. Instruktion för beredning och hållbarhet enligt FASS.