Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.

Koncentrationsintervall: 0,2-1,0 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Blodtryck
Puls
Akuta infusionsreaktioner vanliga (ryggsmärta, flush, bröstsmärta och andnöd) dock är anafylaxi ovanligt. Akutberedskap skall finnas. Stoppa behandlingen kortvarigt. Reaktionen återuppstår oftast ej om återstartad behandling i långsammare fart.
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hjärttoxicitet
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt som följd. Kan uppstå sent i behandlingen eller flera månader efteråt. Risken ökar med stigande kumulativ dos och vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (trolig additiv toxicitet), varför det framförallt för dessa riskgrupper bör finnas utgångsvärde på vänsterkammarfunktion (ekokardiografi eller motsvarande).
Övrigt
Undvik extravasering. Rodnad, smärta och svullnad kan uppstå, hittills dock ej rapporterats om vävnadsnekros för den liposomala beredningen.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré, kräkning och buksmärtor vanliga. Stomatit. Förstoppning.
CNS påverkan
Huvudvärk. Yrsel. Fatigue/trötthet.