Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Max ackumulerad dos: 550mg/m²

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Bör ges via central infart.
Maximal kumulativ dos för vuxna är ca 550 mg/m², för barn äldre än två år ca 300 mg/m² och för barn under 2 år ca 10 mg/kg kroppsvikt. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Daunorubicin 20 mg löses i 4 ml sterilt vatten, ger stamlösning 5 mg/ml. Späd sedan vidare.
Ljusskyddas.
Blandbar också med Glukos 50 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt som följd. Kan uppstå sent i behandlingen eller flera månader efteråt. Risken ökar med stigande kumulativ dos och vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (trolig additiv toxicitet), varför det framförallt för dessa riskgrupper bör finnas utgångsvärde på vänsterkammarfunktion (ekokardiografi eller motsvarande).
Starkt vävnadsretande
Vid extravasering finns antidoten dexrazoxan (Savene) som kan användas. Infusioner ges under tre konsekutiva dagar. Första behandlingen ska startas inom sex timmar efter extravaseringen.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, kräkning vanligt. Stomatit/mucosit vanligt.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall), utslag vanligt.