Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös
Max ackumulerad dos: 550mg/m²

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Bör ges via central infart.
Maximal kumulativ dos för vuxna är ca 550 mg/m², för barn äldre än två år (eller med en kroppsyta mindre än 0,5 m2) 300 mg/m² och för barn under 2 år ca 10 mg/kg kroppsvikt. 

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Daunorubicin 20 mg löses i 4 ml sterilt vatten, ger stamlösning 5 mg/ml. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen. Hållbarhet enligt FASS. Inga ytterligare stabilitetsdata tillhandahålls från ansvarigt företag. Stabilitetsstudier som stödjer längre hållbarhet finns, se referenser nedan. Dessa får bedömas utifrån respektive verksamhets lokala förhållanden (förpackningar, hjälpmedel, lokaler, rutiner).
Stabilitetsstudie av Wood et al, se Referens. Längre hållbarheter rapporteras av Respaud et al, se referens.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
12 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

 • Wood et al. Stability of doxorubicin, daunorubicin and epirubicin in plastic syringes and minibags. J Clin Pharm Ther . 1990 Aug;15(4):279-89.

 • Respaud et al. A stability-indicating, ion-pairing, reversed-phase liquid chromatography method for studies of daunorubicin degradation in i.v. infusion fluids. J Pharm Biomed Anal. 2013 Sep;83:164-70.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt som följd. Kan uppstå sent i behandlingen eller flera månader efteråt. Risken ökar med stigande kumulativ dos och vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (trolig additiv toxicitet), varför det framförallt för dessa riskgrupper bör finnas utgångsvärde på vänsterkammarfunktion (ekokardiografi eller motsvarande).
Gastrointestinal påverkan
Diarré, kräkning vanligt. Stomatit/mucosit vanligt.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall) vanligt, reversibelt. Utslag förekommer.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering

Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures.
Starkt vävnadsretande
Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas
Extravasering
Vid behov starta specifik lokal behandling med kyla. Vid konstaterad extravasering av antracykliner överväg behandling med Dexrazoxan (Savene), se regim Dexrazoxan. Eventuella kylbehandlingar som startats i väntan på Dexrazoxan skall avslutas minst 15 minuter före Dexrazoxan påbörjas. Om Dexrazoxan helt saknas eller ej kan fås fram på 6 timmar, överväg DMSO behandling, se stöddokument Extravasering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.9     2024-04-25
  granskad för barn

 2. Version: 1.8     2024-02-12
  Handhavande information tillagd.

 3. Version: 1.7     2023-11-08
  Spädningsanvisningar - har lagt till texten som är kursiverad och börjar med: Inga ytterligare stabilitetsdata tillhandahålls .....

 4. Version: 1.6     2023-10-19
  barnkryss

 5. Version: 1.5     2023-10-19
  uppdaterad inför barnkryss

 6. Version: 1.4     2023-06-12
  Hållbarhet - ytterligare en referens har lagts till.

 7. Version: 1.3     2023-03-27
  Text Spädning har reviderats. Referens har lagts till.

 8. Version: 1.2     2023-03-23
  Text Spädning uppdaterad, hållbarhet ska kontrolleras med företaget.

 9. Version: 1.1     2020-06-01
  Maximal kumulativ dos tillagd.