Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Produkten Vyxeos innehåller efter beredning 2,2 mg/mL Daunorubicin och 5 mg/mL Cytarabin inkapslade i liposomer i en fast kombination med en molarkvot på 1:5. Infusionstid 90 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Vyxeos tas ur kylen och tempereras till rumstemperatur under 30 minuter. Tillsätt 19 mL Sterilt vatten per flaska, Snurra flaskan var 30:e sekund under 5 min, låt sedan flaskan stå i 15 min. Lösningen ska vara ogenomskinlig, purpurfärgad, homogen dispersion, i huvudsak fri från synliga partiklar. Stamlösningen innehåller Daunorubicin 2,2 mg/mL och Cytarabin 5 mg/mL. Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda mycket försiktigt. Tid för infusion på 90 min tillkommer utöver den angivna hållbarheten på 4 timmar. Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
4 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
4 timmar Kallt (Glukos 50 mg/ml)

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Blodtryck
Puls
Överkänslighetsreaktioner inklusive utslag vanliga, oftast milda, kan bli allvarliga. Vid måttlig reaktion (t.ex. måttliga utslag, rodnad, lätt dyspné, obehag i bröstet) avbryt infusionen, premedicinering vid nästa behandling. Vid allvarliga/livshotande reaktion (t.ex. hypotoni som kräver vasopressorbehandling, angioödem, andnödssyndrom som kräver bronkdilaterande behandling, generaliserad urtikaria) ska behandlingen permanent sättas ut. Se FASS.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Blödningshändelser vanliga, allvarliga blödningar finns rapporterat.
Infektionsrisk
Infektioner vanliga, kan bli allvarliga.
Tumörlyssyndrom
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. 
Hjärttoxicitet
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt som följd. Kan uppstå sent i behandlingen eller flera månader efteråt. Risken ökar med stigande kumulativ dos och vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (trolig additiv toxicitet), varför det framförallt för dessa riskgrupper bör finnas utgångsvärde på vänsterkammarfunktion (ekokardiografi eller motsvarande).
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré, förstoppning och mukosit mycket vanligt, oftast grad 1-2. Nedsatt aptit, kräkning och buksmärtor vanligt, oftast grad 1-2.
Andningsvägar
Dyspné/andfåddhet vanligt, oftast grad 1-2, kan bli uttalad. Hosta vanligt. Vätskeutgjutning i lungsäcken förekommer.
CNS påverkan
Huvudvärk och yrsel vanligt, oftast grad 1-2. Fatigue/trötthet mycket vanligt, oftast grad 1-2, kan bli uttalad.
Sömnstörning vanligt, oftast grad 1-2.
Muskuloskelettal smärta mycket vanligt, oftast grad 1-2.
Ödem mycket vanligt, oftast grad 1-2.
Innehåller koppar, bör beaktas om Wilsons sjukdom föreligger, se FASS.
Ögonpåverkan
Synbesvär förekommer.
Extravasering
Daunorubicin liposomal räknas som vävnadsretande. Undvik extravasering. Rodnad, smärta och svullnad kan uppstå. 

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.0     2023-06-16
    Regimen fastställdes.