Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som en subkutan injektion i bukområdet. Injektionsstället bör varieras periodiskt. Injektionerna bör ges i områden där patienten inte exponeras för tryck, t ex inte i närheten av byxlinning eller bälte och inte nära revbenen. Se hanterings- och beredningsinstruktioner i FASS för respektive förpackning. 

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Värmevallningar vanliga.
Minskad libido (sexuell lust) och impotens vanligt. Testikelatrofi förekommer.
Gynekomasti förekommer.
Övrigt
Sömnbesvär förekommer. Humörförändringar och depression finns rapporterat.
Hudtoxicitet
Reaktioner vid injektionsstället (rodnad, svullnad, smärta) vanligt. Ökad svettning förekommer. Rodnad, klåda, utslag har rapporterats. Alopeci (håravfall) har rapporterats.
CNS påverkan
Yrsel och huvudvärk förekommer.
Endokrinologi
Hyperglykemi och diabetes förekommer. 
Metabola förändringar som minskad glukostolerans, viktförändringar, förhöjda kolesterolnivåer kan ge ökad risk för kardiovaskulära händelser som angina, hjärtinfarkt, stroke.
Övrigt
Risk för minskad bentäthet, rapporter om osteoporos.
Hjärttoxicitet
Förlängd QT-tid finns beskrivet för androgen deprivationsterapi. Om anamnes på QT-förlängning eller om riskfaktorer för QT-förlängning finns, bör man överväga nytta/risk balansen före behandlingsstart.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.0     2023-04-19
    Regimen fastställdes.