Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges som subkutan injektion i singeldos en gång var 4:e vecka i låret, buken eller överarmen.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Patienter som behandlas med Denosumab ska inte samtidigt behandlas med bisfosfonater.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Endokrinologi
Hypokalcemi vanligt. Kalciumkontroll före och efter behandling. Nedsatt njurfunktion innebär ökad risk för hypokalcemi. Hypofosfatemi.
Övrigt
Osteonekros i käken (ONJ osteonecrosis of the jaw) förekommer, högre incidens ju längre behandling pågått. Före behandlingsstart rekommenderas tandundersökning och eventuella förebyggande åtgärder. Efter behandlingsstart bör invasiva tandingrepp undvikas.
Övrigt
Atypisk lårbensfraktur har rapporterats. Frakturen uppstår vanligtvis utan eller vid minimalt trauma, ibland bilateralt (röntga även kontralaterala sidan). Patienter bör rekommenderas att informera om nytillkomna eller ovanliga smärtor i höft, lår eller ljumske. Vid funnen fraktur skall övervägande av risk-nytta med fortsättning av behandling göras.
Övrigt
Muskuloskeletal smärta vanligt, inkluderande ledvärk, extremitetssmärta och ryggsmärta.
Gastrointestinal påverkan
Diarré.
Andningsvägar
Andfåddhet vanligt.