Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Nedkylningsåtgärder, som till exempel isförpackningar, skall ha tagits bort från området med extravasering minst 15 minuter före administreringen av Dexrazoxan för att möjliggöra ett tillräckligt blodflöde.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Dexrazoxan klassas som cytostatika, beredning görs under samma förhållanden som övriga cytostatika.
Spädningsvätska som medföljer i förpackningen för Savene används både för att lösa upp torrsubstansen och för vidare spädning.
Dexrazoxan 500 mg löses med 25 ml spädningsvätska (använd pumpteknik, dvs dra ur motsvarande
mängd luft som läkemedelslösning man tillsatt med hjälp av kanyl), vilket ger en koncentration på 20 mg/ml.
Tillsätt den volym som motsvarar rekvirerad dos tillbaks till glasflaskan med spädningsvätskan. Blanda genom att försiktigt vända flaskan upp och ner. Koppla önskat infusionsaggregat.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
4 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Anafylaktiska reaktioner har rapporterats. Tidigare reaktioner mot dexrazoxan bör noga tas I beaktande före administrering.
Hematologisk toxicitet
Neutropeni och trombocytopeni vanligt, kan nå grad 3-4. 
Infektionsrisk
Infektion förekommer (postoperativ infektion, neutropen feber, pneumoni).
Övrigt
Smärta vid injektionsstället vanligt. Flebit, svullnad och rodnad vid injektionsstället förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt. Kräkningar och diarré förekommer.
Levertoxicitet
Ökade ALAT och ASAT värden vanliga, oftast grad 1-2. Kontroll av levervärden inför administrering hos patienter med känd leverfunktionsstörning.
Övrigt
Yrsel och trötthet förekommer. Alopeci (håravfall) förekommer. Muskelsmärtor förekommer.
Elektrolytrubbning
Hyponatremi förekommer. Hyper och hypokalemi finns rapporterat. Infusionen innehåller dessutom både kalium och natrium, se FASS. Kontroll av elektrolyter rekommenderas. 
Graviditetsvarning
Dexrazoxan har mutagen effekt och skall inte ges till gravida om inte absolut nödvändigt. Fertila kvinnor skall använda effektiva preventivmedel upp till 6 månader efter behandling. Män med fertil kvinnlig partner skall använda effektiva preventivmedel upp till 3 månader efter behandling.
Amning ska avbrytas under behandlingen.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av levande vacciner under Dexrazoxanbehandling är kontraindicerat.
Samtidig administrering av DMSO (dimetylsulfoxid) med Dexrazoxanbehandling rekommenderas inte.
Samtidig användning av Fenytoin únder Dexrazoxanbehnadling rekommenderas inte, då fenytoin koncentration kan minska och därmed finns ökad risk för kramper.
I övrigt, se FASS. 

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.0     2021-06-22
    Regimen fastställdes.