Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Max ackumulerad dos: 550mg/m²

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell. 
Konsultera alltid respektive protokoll.
Max ackumulerad dos för barn är 450 mg/m2.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Bör ges via central infart.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Färgar urinen röd.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Röd lösning.
Kan blandas med vinkristin, se referens Beijnen.
De olika leverantörerna anger följande hållbarheter:
Accord, enligt FASS - 28 dagar kallt och 7 dagar i rumstemperatur, ljusskyddat.
Ebewe, enligt FASS - 24 timmar, kallt. Enligt "Stability of Solutions for Infusion containing Sandoz Oncology Injectables", Date 2021.07.15. anges vid koncentration 1 mg/mL en hållbarhet kallt på 28 dagar och 4 dagar i rumstemperatur.
Teva, enligt FASS - 24 timmar kallt.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Länkar till Fass

Referenser

 • Beijnen et al. Stability of intravenous admixtures of doxorubicin and vincristine. Am J Hosp Pharm. 986 Dec;43(12):3022-7.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt. Kan uppstå sent i behandlingen eller lång tid efteråt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (additiv toxicitet). Kumulativ dos på 550mg/m2 bör ej överstigas, vid strålbehandling mot mediastinum eventuellt lägre. Utgångsvärde på LVEF (vänsterkammarfunktion) bör finnas, eventuell upprepade mätningar, om symtom på försämrad LVEF överväg avbrytande av behandling.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Gastrointestinal påverkan
Mucosit/stomatit förekommer. Illamående, kräkningar och diarré förekommer. 
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda levervärden finns rapporterat. Eventuellt dosreduktionsbehov utifrån bilirubinvärde, se FASS.
Starkt vävnadsretande
Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas.
Extravasering
Vid behov starta specifik lokal behandling med kyla. Vid konstaterad extravasering av antracykliner överväg behandling med Dexrazoxan (Savene), se regim Dexrazoxan. Eventuella kylbehandlingar som startats i väntan på Dexrazoxan skall avslutas minst 15 minuter före Dexrazoxan påbörjas. Om Dexrazoxan helt saknas eller ej kan fås fram på 6 timmar, överväg DMSO behandling, se stöddokument Extravasering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.7     2024-02-12
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.6     2023-10-26
  granskad för barn, barnspec kommentar, justerad text hjärttox, tumörlys

 3. Version: 1.5     2023-10-19
  felstavning dexrazoxan

 4. Version: 1.4     2023-06-12
  Hållbarhet kompletterad med standardtext om hållbarhet.

 5. Version: 1.3     2023-06-12
  Hållbarheten har uppdaterats.

 6. Version: 1.2     2023-03-29
  används för barn kryss

 7. Version: 1.1     2023-03-29
  uppdaterad inför barn