Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 125mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Använd inbyggt eller monterat filter (porstorlek 0,2 -1,2 mikrometer) vid administration.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Hanteras som cytostatika enligt säkerhetsinformation.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Ringer-acetat
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

20 mg flaska spädes med 2,3 ml sterilt vatten.
30 mg flaska spädes med 3,3 ml sterilt vatten. 
Vattnet tillsättes försiktigt utan att skaka. Det ger en koncentration på 10 mg/ml. Stamlösningen är hållbar 24 timmar i kallt. 
Beräknad dos tillsättes 100 ml infusionsvätska. 
Skaka inte. 

Koncentrationsintervall: 0,3-4 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
16 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Monitorering
Alopeci/håravfall mycket vanligt. Utslag och klåda vanligt. Grad 3-4 hudbiverkan förekommer, inkluderande erytem, bullösa utslag, palmar-plantar erytrodysestesi (PPED). Tid till debut från behandlingsstart kan vara fördröjd. Eventuellt dosreduktion, uppehåll eller utsättning av behandling beroende på grad. Rapporter om allvarlig hudbiverkan finns, så som Stevens-Johnson syndrom (SJS) och toxisk epidermal necrolys (TEN).
Gastrointestinal påverkan
Illamående mycket vanligt. Kräkning vanligt. Diarré mycket vanligt. Nedsatt aptit, viktnedgång, förstoppning och buksmärta vanligt. Flesta gastrointestinala biverkningar grad 1-2, kan nå grad 3-4.
Endokrinologi
Blodvärden
Hyperglykemi mycket vanligt, oftast grad 1-2.
CNS påverkan
Perifer neuropati mycket vanligt, oftast grad 1-2, kan nå grad 3-4. Tid till debut från behandlingsstart kan vara fördröjd, mediantid drygt 4 månader. Eventuell dosreduktion , uppehåll eller utsättning beroende på grad. Smakförändring vanligt.
Ögonpåverkan
Ögonpåverkan mycket vanligt, inkluderande torra ögon (mycket vanligt) och försämrad synskärpa (vanligt), det omnämns även keratit, ökat tårflöde och konjunktivit. Eventuellt dosreduktion, uppehåll eller utsättning beroende på grad.
Övrigt
Fatigue/asteni mycket vanligt, oftast grad 1-2. 
Muskuloskelettal smärta vanligt.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin vanligt, oftast grad 1-2.
Andningsvägar
Pneumonit/ILD (interstitial lung disease) förekommer. Tid till debut från behandlingsstart kan vara fördröjd, mediantid 3,6 månader. Utred på misstanke (nytillkomna eller förvärrade andningsbesvär med hypoxi, hosta, dyspné). Eventuellt kortikosteroidbehov, se FASS. Eventuellt uppehåll eller permanent utsättning se FASS.
Extravasering
Kan vara vävnadsirriterande vid extravasering. Hud och mjukvävnadsreaktioner har setts vid extravasering, inkluderande grad 3-4 reaktioner. Reaktionen kan vara fördröjd. Erytem, svullnad, ökad temperatur och smärta kan öka upp till 2 till 7 dagar efter extravasering och sedan försvinna inom 1-4 veckor efter sämsta stunden. Några få har även fått sekundär cellulit, blåsor eller fjällning.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administration av starka CYP3A4-hämmare eller dubbla P-gp-hämmare med Enfortumab vedotin kan ge ökad koncentration av aktiv metabolit och därmed risk för ökad incidens eller grad av toxicitet.
Samtidig administration av starka CYP3A4-inducerare med Enfortumab vedotin kan ge minskade koncentrationer av aktiv metabolit och därmed minskad effekt av Enfortumab vedotin.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2024-02-12
  Handhavande information tillagd.

 2. Version: 1.2     2023-05-25
  andningsvägar tillagd

 3. Version: 1.1     2023-02-09
  extravaseringsrubrik

 4. Version: 1.0     2022-06-29
  Regimen fastställdes.