Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Interaktionsbenägen substans, se FASS.
Missad dos - ta den förskrivna dosen så nära den vanliga tiden som möjligt. Vid missad dos under en en hel dag, återuppta behandlingen nästa dag.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Immunologisk reaktion
Överkänslighetsreaktioner har rapporterats, inkluderande utslag, svullnad i ansikte och andningsvägar.
Hematologisk toxicitet
Neutropeni har rapporterats, oftast grad 1-2.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Minnesstörning, uppmärksamhetsstörning, restless legs relativt vanligt. Krampanfall ovanligt, men försiktighet vid tidigare krampanfall eller sjukdomar som predisponerar för krampanfall (så som hjärnskada, stroke, tumör eller metastas hjärna och alkoholism). Fallrapporter om posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES), utred vid nytillkomna neurologiska symtom, se FASS.
Hypertoni
Hypertoni vanligt.
Hjärttoxicitet
Ischemisk hjärtsjukdom förekommer. Förlängning av QT-intervall har rapporterats.
Övrigt
Värmevallningar vanliga. Gynekomasti förekommer.
Fall och frakturer vanliga. Muskelvärk och ryggsmärta förekommer.
Trötthet/asteni och ångest vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Enzalutamid är en potent enzyminducerare vilket kan ge minskad effekt av många vanliga läkemedel, se FASS. (Exempel på läkemedel som är känsliga substrat för CYP enzym enligt FASS är: fentanyl, tramadol, klaritromycin, doxycyklin, kabazitaxel, karbamazepin, klonazepam, fenytoin, primidon, valproinsyra, haloperidol, warfarin, klopidogrel, bisoprolol, propranolol, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, verapamil, digoxin, dexametason, prednisolon, indinavir, ritonavir, diazepam, midazolam, zolpidem, takrolimus, omeprazol, atorvastatin, simvastatin, levotyroxin.)
Samtidig administrering av starka hämmare av CYP2C8 och enzalutamid skall undvikas, då exponeringen för enzalutamid kan öka rejält. (Exempel på stark CYP2C8 hämmare är gemfibrozil).
Samtidig administrering av läkemedel som är P-gp-substrat med ett smalt terapeutiskt intervall med enzalutamid ska ske med försiktighet. (Exempel på läkemedel som är P-gp substrat med smalt terapeutiskt intervall är kolkicin, dabigatranetexilat, digoxin.)
Samtidig administrering av läkemedel som förlänger QT-intervallet med enzalutamid ska ske med försiktighet, med tanke på att enzalutamid i sig kan förlänga QT-intervallet.
Enzalutamids halveringstid på ca 5,8 dagar kan medföra att effektpåverkan på andra samtidiga läkemedel kan ta tid att säkerställa, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2022-04-21
    uppdaterade biverkningstexter

  2. Version: 1.2     2020-06-24
    Anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till: Interaktionsbenägen substans, se FASS.