Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Max ackumulerad dos: 1000mg/m²

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Bör ges via central infart.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Färgar urinen röd.
Handhavande
Cytostatika, läkemedel som kräver skyddsutrustning vid hantering, se rekommenderade instruktioner i tabell 1 (röd) Handhavande cancerläkemedel - riskanalys  

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan. Röd lösning.
De olika leverantörerna anger följande hållbarheter:
Accord, enligt FASS - 24 timmar kallt. I "Epirubicin Stability Data-Dilution Study Report" daterad 2018.10.18 anges vid koncentrationer 0,1 mg/mL och i NaCl 0,9 % 56 dagar, kallt. Vid 0,1 mg/mL och Glukos 5 % anges 84 dagar, kallt. Vid 1,6 mg/mL i både NaCl 0,9 % och Glukos 5 % anges 84 dagar, kallt. Samtliga uppgifter gäller ljusskyddat.
Teva, enligt FASS - koncentrationsintervall 0,6-1,6 mg/ml. Hållbarhet i NaCl 0,9 % anges till 28 dygn, kallt och 14 dygn i rumstemperatur. Hållbarhet i Glukos 5 % anges till 28 dygn både kallt och i rumstemperatur (i normal belysning).
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt som följd. Kan uppstå sent i behandlingen eller flera månader efteråt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (trolig additiv toxicitet). Kumulativ dos på 900-1000mg/m2 bör ej överstigas. Utgångsvärde på vänsterkammarfunktion bör finnas.
Starkt vävnadsretande
Vid extravasering finns antidoten dexrazoxan (Savene) som kan användas. Infusioner ges under tre konsekutiva dagar. Första behandlingen ska startas inom sex timmar efter extravaseringen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Slemhinnetoxicitet

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-02-12
    Handhavande information tillagd.

  2. Version: 1.2     2023-06-12
    Rättat felstavning under Spädning.

  3. Version: 1.1     2023-06-12
    Hållbarheterna har uppdaterats.