Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Solskydd
Infektionsbehandling/profylax
Hudbesvär mycket vanligt, kan bli uttalade. Utslag inklusive acneliknande utslag, torr hud, klåda och nagelproblem (exempelvis paronyki/nagelbandsinfektion). Enstaka rapporter om allvarliga hudreaktioner. Behov mjukgörande kräm. Undvik solexponering. Överväg behandling med tetracyklin. Om uttalade besvär eventuellt uppehåll i behandling, dosjustering eller utsättning, se FASS. 
Rökstopp
Rökning minskar exponering av Erlotinib med 50-60 %. Rökstopp bör eftersträvas för effektens skull.
Gastrointestinal påverkan
Loperamid
Hydrering
Diarré vanlig, kan bli uttalad. Överväg behandling med loperamid och hydrering. Illamående, buksmärtor, kräkning stomatit förekommer. Gastrointestinal perforation har rapporterats.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras i huvudsak via CYP3A4. 
Samtidig administrering av potent CYP3A4-hämmare med Erlotinib skall ske med försiktighet, då Erlotinibs plasmakoncentrationen kan öka. (Exempel på CYP3A4-hämmare är; antimykotika av azoltyp (såsom ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol), proteashämmare, erytromycin eller klaritromycin.) 
Samtidig administrering av CYP3A4-inducerare med Erlotinib ökar metabolism av Erlotinib och minskar plasmakoncentrationen signifikant varför kombinationen bör undvikas. (Exempel på CYP3A4-inducerare är; rifampicin, fenytoin, karbamazepin, barbiturater och Johannesört (hypericum perforatum).) 
Samtidigt användande av protonpumpshämmare ska undvikas. pH > 5 i övre del av magtarmkanalen kan förändra Erlotinibs löslighet och därmed dess biotillgänglighet.
Fler interaktioner finns, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-06-01
    hudtoxicitet uppdaterad