Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Hudproblem vanligt, kan bli uttalade. (Utslag, klåda, torr hud, acne och nagelproblem). Överväg behandling med tetracyklin. Undvik solexponering. Informera patient om behov av mjukgörande kräm. Om uttalade besvär eventuellt uppehåll i behandling och dosminskning.
Rökstopp
Rökning minskar exponering av Erlotinib med 50-60 %. Rökstopp bör eftersträvas för effektens skull.
Gastrointestinal påverkan
Loperamid
Hydrering
Diarré vanlig, kan bli uttalad. Överväg behandling med loperamid och hydrering. Illamående, buksmärtor, kräkning stomatit förekommer. Gastrointestinal perforation har rapporterats.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras i huvudsak via CYP3A4.
Försiktighet vid kombination med potent CYP3A4-hämmare, t ex antimykotika av azoltyp (såsom ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol), proteashämmare, erytromycin eller klaritromycin.
Samtidig behandling med inducerare av CYP3A4 ökar metabolism av Erlotinib och minskar plasmakoncentrationen signifikant varför kombinationen bör undvikas, exempel: rifampicin, fenytoin, karbamazepin, barbiturater eller johannesört (hypericum perforatum).
Fler interaktioner finns, se FASS.
Övrigt
Samtidigt användande av protonpumpshämmare ska undvikas. pH > 5 i övre del av magtarmkanalen kan förändra Erlotinibs löslighet och därmed dess biotillgänglighet.