Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Samtidigt intag av mjölkprodukter ska undvikas.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Gynekomasti mycket vanligt. Erektil dysfunktion har rapporterats
Hematologisk toxicitet
Anemi, leukopeni förekommer. Trombocytopeni har rapporterats.
Försiktighet vid tidigare känd trombosproblematik (venös trombos, tromboflebit) då östrogenbehandling vid prostatacancer är associerad med ökad risk för trombos.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar och diarré vanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Följ levervärden regelbundet.
Hjärttoxicitet
Förhöjt blodtryck har rapporterats, kontroll av blodtryck ska ske regelbundet.
Försiktighet vid känd hjärt och kärlsjukdom, då östrogenbehandling vid prostatacancer är associerad med ökad risk för trombos och myocardischemi. Rapporter finns om ökad ödemproblematik och hjärtsvikt.
Endokrinologi
Glukostolerans kan minska, varför glukoskontroller bör ske noggrant hos diabetespatienter.
Metabolism av kalcium och fosfor kan påverkas, varför försiktighet vid känd hyperkalcemi eller njursvikt.
Immunologisk reaktion
Allergiska reaktioner inklusiva angioödem har rapporterats. Enligt SPC har flera av dessa fall haft samtidig behandling med ACE-hämmare.
Graviditetsvarning
Mutagena egenskaper. Män som behandlas med estramustin bör vidta antikonceptionella åtgärder om partner är fertil kvinna.
Interaktionsbenägen substans
Mjölkprodukter kan minska absorptionen av estramustin, då estramustin bildar olösliga salter med flervärda metalljoner.
Samtidig administrering av estramustin och ACE-hämmare kan öka risk för angioödem.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-03-28
    Regimen fastställdes.