Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Stabiliteten är koncentrations- och temperaturberoende. Förvara ej kallt, kan orsaka fällning.
De olika leverantörerna anger följande hållbarheter:
Accord, enligt FASS - vid koncentrationen 0,2 eller 0,4 mg/mL i NaCl 0,9 % och Glukos 5 % anges 96 timmar och 48 timmar vid temperaturen 20 °C respektive 25 °C.
Ebewe, enligt FASS - 24 timmar i rumstemperatur. Koncentrationen av Etoposid bör ej överskrida 0,4 mg/mL pga risk för utfällning. I "Stability of Solutions for Infusion containing Sandoz Oncology Injectables", Date 2021.07.15. anges följande: 
Koncentration 0,2 mg/mL - 7 dagar, både kallt och i rumstemperatur.
Koncentration 0,3 mg/mL - 7 dagar, kallt, och 4 dagar i rumstemperatur.
Koncentration 0,4 mg/mL - 1 dag, både kallt och i rumstemperatur.
Fresenius-Kabi, enligt FASS - koncentration 0,2 eller 0,4 mg/mL i NaCl 0,9 % och Glukos 5 % anges 24 timmar i rumstemperatur. I Etoposide 20 mg/ml, Concentrate for solution for infusion, Physicochemical Data Sheet, daterad 29 Nov. 2022, anges vid koncentration 0,1-0,4 mg/mL, i NaCl 0,9 % och Glukos 5 %, vid kallt och rumstemperatur samt ljusskydd, anges hållbarheten till 7 dagar.
Teva, enligt FASS - vid koncentrationen 0,2 eller 0,4 mg/mL anges hållbarheten till 12 timmar i rumstemperatur. Koncentrationen av Etoposid bör vara högst 0,4 mg/mL.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Länkar till Fass

Referenser

 • Joel SP et al. Predicting Etoposide Toxicity: relationship to organ function and protein binding. J Clin Oncol. 1996 Jan; 14(1):257-67.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Anafylaktiska reaktioner kan förekomma. Infusionen ska ges långsamt, under 30-60 minuter för att undvika hypotension och bronkospasm.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Håravfall/alopeci vanligt, reversibel. 
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Antiemetika
Illamående och kräkningar vanliga. Förstoppning och diarré förekommer.
Övrigt
Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.
Lågt serum-albumin ger ökad obundet/fritt Etoposid AUC, vilket resulterar i ökad hematologisk toxicitet (lägre antal neutrofila).
Extravasering
Irriterande vid extravasering. Kan ge lokal mjukdelstoxicitet, irritation och inflammation så som svullnad, smärta, cellulit.
Följ instruktionen för värmebehandling, se stöddokument Extravasering.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av högdos ciklosporin med Etoposid ger ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av cisplatin med Etoposid är förknippat med ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av fenytoin med Etoposid är förknippat med minskad effekt av Etoposid till följd av ökad clearence. Även andra enzyminducerande antiepileptika kan ge minskad effekt av Etoposid, se FASS. 
Samtidig administrering av antiepileptiska mediciner med Etoposid kan medföra risk för sämre effekt av antiepileptisk medicin, dock vaga uppgifter, se FASS.
Samtidig administrering av warfarin med Etoposid kan ge ökad effekt warfarin och därmed förhöjda PK/INR värden, vilket kräver ökad övervakning.
Samtidig administrering av netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) med Etoposid har visat att exponeringen för Etoposid ökar med 21%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.9     2024-03-28
  granskad barn

 2. Version: 1.8     2023-11-16
  kontroll till gastrointestinal påverkan

 3. Version: 1.7     2023-11-16
  används för barnkryss

 4. Version: 1.6     2023-11-16
  uppdaterad inför barnkryss

 5. Version: 1.5     2023-06-12
  Hållbarhet - lagt till standardtexten.

 6. Version: 1.4     2023-06-12
  Hållbarheten har uppdaterats.

 7. Version: 1.3     2021-11-11
  interationstext tillägg ej ökad tox vid kombo netupitant

 8. Version: 1.2     2021-09-16
  warfarin korrigering

 9. Version: 1.1     2021-09-16
  tillägg interaktioner