Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Etoposid peroralt har en dosberoende biotillgängligheten. En peroral dos på 100 mg är jämförbar med en intravenös dos på 75 mg; 400 mg po med 200 mg iv. Variabilitet hos en och samma patient (d.v.s. mellan kurer) är större vid peroral administrering än efter intravenös administrering, se FASS.
Dagliga doser över 200 mg är därför uppdelade i två doser per dag, då det annars finns risk för att upptagen dos blir för låg. 
Etoposidkapslar finns i styrkan 50 mg.

Länkar till Fass

Referenser

 • Joel SP et al. Predicting Etoposide Toxicity: relationship to organ function and protein binding. J Clin Oncol. 1996 Jan; 14(1):257-67.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Håravfall/alopeci vanligt, reversibel. 
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Antiemetika
Illamående och kräkningar vanliga. Förstoppning och diarré förekommer.
Övrigt
Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.
Lågt serum-albumin ger ökning av obundet/fritt Etoposid, vilket resulterar i ökad hematologisk toxicitet (lägre antal neutrofila).
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av högdos ciklosporin med Etoposid ger ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av cisplatin med Etoposid är förknippat med ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av fenytoin med Etoposid är förknippat med minskad effekt av Etoposid till följd av ökad clearence. Även andra enzyminducerande antiepileptika kan ge minskad effekt av Etoposid, se FASS. 
Samtidig administrering av antiepileptiska mediciner med Etoposid kan medföra risk för sämre effekt av antiepileptisk medicin, dock vaga uppgifter, se FASS.
Samtidig administrering av warfarin med Etoposid kan ge ökad effekt warfarin och förhöjda PK/INR värden, vilket kräver ökad övervakning.
Samtidig administrering av netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) med Etoposid har visat att exponeringen för Etoposid ökar med 21%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.
Övrigt
Etoposid peroralt har en dosberoende biotillgängligheten. En peroral dos på 100 mg är jämförbar med en intravenös dos på 75 mg; 400 mg po med 200 mg iv. Variabilitet hos en och samma patient (d.v.s. mellan kurer) är större vid peroral administrering än efter intravenös administrering, se FASS.
Dagliga doser över 200 mg är därför uppdelade i två doser per dag, då det annars finns risk för att upptagen dos blir för låg. 
Etoposidkapslar finns i styrkan 50 mg.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.9     2024-05-16
  administrationstexten delad po dos observandum övrigt tills löst texter regimer

 2. Version: 1.8     2024-05-16
  tecken korrigering text

 3. Version: 1.7     2024-05-16
  delning av dos i två textjusterad

 4. Version: 1.6     2024-03-28
  granskad barn

 5. Version: 1.5     2023-11-16
  används för barn kryss

 6. Version: 1.4     2023-11-16
  uppdaterad inför barnkryss

 7. Version: 1.3     2023-05-10
  Övriga anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till information om dosberoende biotillgänglighet.

 8. Version: 1.2     2021-11-11
  interaktionstext tillägg ej ökad tox vid kombo netupitant

 9. Version: 1.1     2021-09-16
  tillägg interaktionsbenägen substans