Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Angiven grunddos Etoposidfosfat motsvarar samma dos Etoposid, dvs ingen omräkning ska göras. Se FASS, Etopofos, Innehåll.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Etoposidfosfat 100 mg späds med 5 eller 10 mL Sterilt vatten, isoton Glukos eller Natriumklorid och ger stamlösning med koncentrationen 20 eller 10 mg/ml. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Lägsta koncentration är 0,1 mg/ml. Efter beredning: kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats i 24 timmar vid 15 °C - 30 °C och i 7 dagar vid 2 °C - 8 °C. 
Efter spädning: när den beredda lösningen genast späds, har kemisk och fysikalisk stabilitet under användning för den spädda infusionslösningen visats i 24 timmar vid 15 °C - 30 °C och i 7 dagar vid 2 °C - 8 °C. Hållbarheter enligt FASS.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Koncentrationsintervall: >= 0,1 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
7 dygn Kallt
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

 • The Cytotoxics Handbook. Fourth Edition. Edited by Allwood M, Stanley A, Wright P

 • Joel SP et al. Predicting Etoposide Toxicity: relationship to organ function and protein binding. J Clin Oncol. 1996 Jan; 14(1):257-67.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Anafylaktiska reaktioner kan förekomma. Infusionen ska ges långsamt, under 30-60 minuter för att undvika hypotension och bronkospasm.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Håravfall/alopeci vanligt, reversibel. 
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Antiemetika
Illamående och kräkningar vanliga. Förstoppning och diarré förekommer.
Övrigt
Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.
Lågt serum-albumin ger ökad obundet/fritt Etoposid AUC, vilket resulterar i ökad hematologisk toxicitet (lägre antal neutrofila).
Extravasering
Irriterande vid extravasering. Kan ge lokal mjukdelstoxicitet, irritation och inflammation så som svullnad, smärta, cellulit.
Följ instruktionen för värmebehandling, se stöddokument Extravasering.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av högdos ciklosporin med Etoposid ger ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av cisplatin med Etoposid är förknippat med ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av fenytoin med Etoposid är förknippat med minskad effekt av Etoposid till följd av ökad clearence. Även andra enzyminducerande antiepileptika kan ge minskad effekt av Etoposid, se FASS. 
Samtidig administrering av antiepileptiska mediciner med Etoposid kan medföra risk för sämre effekt av antiepileptisk medicin, dock vaga uppgifter, se FASS.
Samtidig administrering av warfarin med Etoposid kan ge ökad effekt warfarin och förhöjda PK/INR värden, vilket kräver ökad övervakning.
Samtidig administrering av netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) med Etoposid har visat att exponeringen för Etoposid ökar med 21%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.7     2024-03-28
  granskad barn

 2. Version: 1.6     2023-11-16
  används för barn kryss

 3. Version: 1.5     2023-11-16
  uppdaterad inför barnkryss

 4. Version: 1.4     2023-04-04
  Hållbarheterna har uppdaterats enligt FASS.

 5. Version: 1.3     2022-12-19
  Anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till information om att grunddos Etoposidfosfat motsvarar samma dos Etoposid.

 6. Version: 1.2     2021-11-11
  interaktionstext tillägg ej ökad tox vid kombo netupitant

 7. Version: 1.1     2021-09-23
  interaktioner tillagt