Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos glöms bort ska patienten inte ta en extra dos utan ta nästa dos vid ordinarie dostillfälle.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Oral mukosit
Stomatit vanligt. Kan kräva dosjustering, se FASS.
Immunologisk reaktion
Överkänslighetsreaktioner förekommer inkluderande anafylaxi, dyspné, rodnad och angioödem. Möjlig ökad risk för angioödem vid samtidig ACE-hämmare behandling.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad, framför allt pneumoni, men även enstaka fall av opportunistiska infektioner. Överväg behov av Pneumocystis profylax om samtidig behandling med kortikosteroider.
Andningsvägar
Icke-infektiös pneumonit förekommer, utred vid symtom från andningsvägar så som hosta, dyspné, hypoxi och pleural utgjutning. Eventuell uppehåll eller dosjustering av Everolimus, se FASS. Överväg Pneumocystis profylax om kortikosteroidbehandling behövs för pneumonitsymtom.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin vanligt. Fall med njursvikt finns.
Endokrinologi
Hyperglykemi och hyperlipidemi förekommer.
Sämre sårläkning
Försämrad sårläkning, om än sällsynt. Klasseffekt av rapamycinderivat. Försiktighet inför och efter kirurgiskt ingrepp.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda förekommer. Även andra hudbesvär inklusive hand-fotsyndrom (PPE).
Övrigt
Fatigue, asteni, smakförändringar och feber förekommer liksom perifera ödem, hypertoni och diarré.