Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: ME/kg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den första dosen får ges tidigast 24 timmar efter avslutad cytostatikaterapi och inom 24 timmar efter benmärgstransfusion.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Finns som förfyllda sprutor och som injektionsflaskor.
Styrkan anges som mg/ml, mg eller som miljoner E (ME). Exempel på styrkeangivelse är 300 mikrogram filgrastim (30 miljoner enheter) per 0,5 ml injektionsvätska (0,6 mg/ml).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Andningsvägar
Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter administrering av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större. Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i förening med radiologiska fynd såsom lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andningssvikt (ARDS).
Smärta
Paracetamol
Skelettsmärta, ryggsmärta, smärta i extremiteter och muskuloskeletal smärta är vanliga biverkningar.
Övrigt
Sällsynta fall av aortit har rapporterats. Uppmärksamhet på symtom som feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och förhöjda inflammationsmarkörer.