Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: ME/kg
Administreringsväg: Subkutan

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den första dosen får ges tidigast 24 timmar efter avslutad cytostatikaterapi och inom 24 timmar efter benmärgstransfusion.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Finns som förfyllda sprutor och som injektionsflaskor.
Styrkan anges som mg/ml, mg eller som miljoner E (ME). Exempel på styrkeangivelse är 300 mikrogram filgrastim (30 miljoner enheter) per 0,5 ml injektionsvätska (0,6 mg/ml).

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Andningsvägar
Pulmonella biverkningar, framförallt interstitiell pneumoni, har rapporterats efter administrering av G-CSF. Hos patienter som nyligen haft lunginfiltrat eller pneumoni kan risken vara större. Debut av pulmonella symtom som hosta, feber och dyspné i förening med radiologiska fynd såsom lunginfiltrat eller nedsatt lungfunktion kan vara begynnande tecken på akut andningssvikt (ARDS).
Smärta
Paracetamol
Muskuloskeletal smärta inklusive ryggsmärta vanlig. 
Övrigt
Aortit, rapporter om sällsynta fall. Symtom som feber, buksmärta, sjukdomskänsla, ryggsmärta och förhöjda inflammationsmarkörer.
Kapillärläckagesyndrom har rapporterats, utmärks av hypotoni, hypoalbuminemi, ödem och hemokoncentration.
Mjältruptur har rapporterats sällsynt. Överväg diagnos om smärta vänster övre kvadrant buk
Glomerulonefrit har rapporterats, reversibel vid dossänkning eller utsättning.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-03-28
    granskad barn

  2. Version: 1.2     2023-10-19
    används för barn

  3. Version: 1.1     2023-10-19
    uppdatering inför barnkryss