Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. 
Hållbarhet enligt FASS, Fludarabin Actavis. De anger i skydd för ljus.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
28 dygn Kallt
28 dygn Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Ökad risk för infektioner, lunginflammation. Svåra opportunistiska infektioner har inträffat.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar vanliga. Diarré förekommer. Stomatit förekommer.
CNS påverkan
Monitorering
Perifer neuropati förekommer. Konfusion finns rapporterat. 
PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) har rapporterats sällsynt, vid misstanke (symtom kan innefatta huvudvärk, kräkningar, kramper, förvirring, somnolens bland annat) gör uppehåll och utred, se FASS.
Mycket höga doser (högre än rekommenderade doser) är associerade med relativt stor andel mycket allvarliga neurologiska biverkningar, se FASS.
Immunologisk reaktion
Monitorering
Bestrålade blodprodukter
Blodvärden
Transfusionsassocierad graft versus host sjukdom har observerats efter transfusion av obestrålat blod hos patienter som behandlats med Fludarabin. Dödsfall som följd av denna sjukdom har rapporterats.
Immunologisk hemolytisk anemi finns rapporterat. 
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-11-23
    används för barn kryss

  2. Version: 1.2     2023-11-23
    Uppdaterad inför barnkryss

  3. Version: 1.1     2023-03-14
    Hållbarheten har ökats till 28 dygn kallt eller rumstemperatur, i skydd för ljus, enligt FASS.