Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Per oral

Spädningsinformation

Hållbarhet efter spädning Förvaring

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Monitorering
Vid administrering i höga doser har man sett allvarliga neurologiska effekter.
Immunologisk reaktion
Monitorering
Bestrålade blodprodukter
Blodvärden
Transfusionsassocierad graft versus host sjukdom har observerats efter transfusion av obestrålat blod. En hög frekvens av dödsfall som följd av denna sjukdom har rapporterats.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Infektionsrisk
Monitorering
Risk för infektioner, lunginflammation. Svåra opportunistiska infektion har inträffat.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.