Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Monitorering
Ökad risk för infektioner, lunginflammation. Svåra opportunistiska infektioner har inträffat.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar vanliga. Diarré förekommer. Stomatit förekommer.
Eventuellt mer gastrointestinal påverkan vid po än iv administration, se FASS.
CNS påverkan
Monitorering
Perifer neuropati förekommer. Konfusion finns rapporterat. 
PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) har rapporterats sällsynt, vid misstanke (symtom kan innefatta huvudvärk, kräkningar, kramper, förvirring, somnolens bland annat) gör uppehåll och utred, se FASS.
Mycket höga doser (högre än rekommenderade doser) är associerade med relativt stor andel mycket allvarliga neurologiska biverkningar, se FASS.
Immunologisk reaktion
Monitorering
Bestrålade blodprodukter
Blodvärden
Transfusionsassocierad graft versus host sjukdom har observerats efter transfusion av obestrålat blod hos patienter som behandlats med Fludarabin. Dödsfall som följd av denna sjukdom har rapporterats.
Immunologisk hemolytisk anemi finns rapporterat. 
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-03-28
    granskad barn

  2. Version: 1.2     2023-11-23
    används för barn

  3. Version: 1.1     2023-11-23
    uppdaterad inför barnkryss