Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
Risk för utfällning vid kylförvaring.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Läkemedelsverket screening DPD-enzym

    Läkemedelsverket, Nya rekommendationer avseende screening före behandling med fluorouracil, kapecitabin, tegafur och flucytosin, Läkemedelsverket juni 2019, hänvisning i nyhetsbrev 200323.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Slemhinnetoxicitet
Mukosit (stomatit, esofagit, faryngit, proktit) vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar, angina, hjärtinfarkt, arytmier och kardiogen chock kan uppträda.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. 
Om testning ej sker ska DPD brist misstänkas vid allvarlig slemhinnetoxicitet och/eller hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling alternativt fortsatt behandling med kraftigt reducerade doser.