Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den rekommenderade dosen 150 mg administreras som infusion under 20-30 minuter på dag 1 och inleds cirka 30 minuter innan cytostatikabehandling.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Terminal halveringstid för aprepitant efter 150 mg intravenöst fosaprepitant ca 11 timmar. Farmakokinetik är icke-linjär i terapeutiskt dosintervall.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Fosaprepitant 150 mg löses med 5 ml Natriumklorid 9 mg/ml. Tillsätt NaCl längs injektionsflaskans inre sidvägg, snurra försiktigt för att undvika skumbildning.
Tillsätt allt innehåll från flaskan med fosaprepitant till en 250 ml inf påse Natriumklorid 9 mg/ml, vänd varsamt några gånger. Styrkan blir 0,6 mg/ml.
Se referens från MSD.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras i huvudsak via CYP3A4. 
Samtidig administrering av CYP3A4-substrat med smalt terapeutiskt fönster och Fosaprepitant bör medföra försiktighet. (Exempel på CYP3A4-substrat med smalt terapeutiskt fönster är; ciklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus, alfentanil, ergotalkaloidderivat, fentanyl och kinidin.)
Samtidig administrering av Irinotekan och Fosaprepitant kan ge ökad toxicitet, se FASS.
Samtidig administrering av warfarin och Fosaprepitant medför behov av noggrann kontroll av INR, se FASS.
Samtidig administrering av kortikosteroider och Fosaprepitant kan medföra behov av sänkt dos kortikosteroid, se FASS.
Samtidig administrering av hormonella antikonceptionsmedel och Fosaprepitant kan medföra försämrad effekt av hormonella antikonceptionsmedel under behandling och 28 dagar därefter, se FASS.
Övrigt
Hicka, ALAT förhöjning, dyspepsi, förstoppning, huvudvärk, nedsatt aptit och trötthet är alla symtom som rapporterats förekomma, dock ingen i någon hög frekvens.

Versionsförändringar

  1. Version: 2.2     2023-12-14
    uppdaterad interaktionsbenägenhet

  2. Version: 2.1     2020-12-17
    tillägg övrig anvisning läkemedel