Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tas vid samma tid varje dag.
Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Hudbesvär mycket vanligt. Utslag, klåda, acne och nagelproblem (exempelvis paronyki/nagelbandsinfektion). Överväg behandling med tetracyklin och informera patient om behov av mjukgörande kräm.
Andningsvägar
Monitorering
Interstitiell lungsjukdom förekommer. Plötsliga nya symtom med andnöd, hosta och feber skall utredas. Uppehåll med behandling vid utredning, avsluta vid konstaterad diagnos.
Gastrointestinal påverkan
Loperamid
Hydrering
Diarré vanligt, oftast mild, men kan bli uttalad. Överväg behandling med loperamid och hydrering. Illamående, nedsatt aptit, kräkning och förstoppning förekommer också.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras i huvudsak via CYP3A4. Samtidig administrering av CYP3A4-inducerare kan minska effekten av behandlingen och ska undvikas (exempelvis: fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbiturater och naturläkemedel innehållande johannesört - Hypericum perforatum).
Andra interaktioner finns, se FASS.
Övrigt
Läkemedel som varaktigt höjer pH i magsäcken, t.ex. H2-blockerare och protonpumpshämmare, kan minska effekten av Gefinitib och bör undvikas.