Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tas vid samma tid varje dag.
Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Solskydd
Infektionsbehandling/profylax
Hudbesvär mycket vanligt, oftast milda, kan bli uttalade. Utslag inklusive acneliknande utslag, torr hud, klåda och nagelproblem (exempelvis paronyki/nagelbandsinfektion). Enstaka rapporter om allvarliga hudreaktioner. Behov mjukgörande kräm. Undvik solexponering. Överväg behandling med tetracyklin. Om uttalade besvär eventuellt uppehåll i behandling eller utsättning, se FASS. 
Andningsvägar
Monitorering
Interstitiell lungsjukdom förekommer. Plötsliga nya symtom med andnöd, hosta och feber skall utredas. Uppehåll med behandling vid utredning, avsluta vid konstaterad diagnos.
Gastrointestinal påverkan
Loperamid
Hydrering
Diarré vanligt, oftast mild, men kan bli uttalad. Överväg behandling med loperamid och hydrering. Illamående, nedsatt aptit, kräkning och förstoppning förekommer också.
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras i huvudsak via CYP3A4. 
Samtidig administrering av CYP3A4-inducerare kan minska effekten av behandlingen och ska undvikas (exempelvis: fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbiturater och naturläkemedel innehållande johannesört - Hypericum perforatum).
Läkemedel som varaktigt höjer pH i magsäcken, t.ex. H2-blockerare och protonpumpshämmare, kan minska effekten av Gefinitib och bör undvikas.
Andra interaktioner finns, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-06-01
    hudtoxicitet uppdaterad

  2. Version: 1.1     2020-06-17
    Ändring av Dosering i förhållande till måltid, samma betydelse annan formulering.