Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Infusionskoncentrat med styrkan 38, 40 och 100 mg/ml finns, se FASS.
Hållbarheten kan variera beroende på producent liksom innehåll av etanol, vilket därför bör kontrolleras.
Företagen anger olika hållbarheter för sina respektive produkter i FASS:
Accord med 100 mg/mL - 60 dagar vid 2-8ºC, samt vid 25ºC 
Sandoz med 40 mg/mL - 28 dagar vid 2 °C-8 °C och vid rumstemperatur i 5 % glukoslösning och i 0,9 % natriumkloridlösning
GemKabi, FreseniusKabi 38 mg/mL - efter utspädning med natriumklorid 9 mg/ml till en koncentration på 0,1 mg/ml och 5 mg/ml har påvisats i 7 dagar vid 2°C – 8°C eller vid 25°C.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
7 dygn Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-03-14
    Informationen om hållbarhet har uppdaterats med uppgifter från de olika läkemedelsföretagen.