Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 5mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ett inlinefilter med låg proteinbindning på 0,2 mikrom av polyetersulfon (PES) ska användas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Gemtuzumaozogamicin 5 mg löses i 5 ml Vatten för injektionsvätskor, ger koncentrationen 1 mg/ml. Injektionsflaskan vänds försiktigt, skaka ej. Doser under 3,9 mg bereds i spruta. Doser på 3,9 mg eller mer bereds i spruta eller infusionspåse. Spädningsvätska Natriumklorid 9 mg/ml. Ljusskyddas.
Efter beredning kan den ursprungliga injektionsflaskan lagras i upp till 16 timmar i kylskåp (2 °C-8 °C) eller upp till 3 timmar i rumstemperatur (under 30 °C). Hållbarheter enligt FASS.

Koncentrationsintervall: 0,075-0,234 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
18 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
6 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk.
Övrigt
Monitorering
Akutberedskap
Trombocytopeni mycket vanligt. Ökad blödningsrisk.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Rapporter finns om infusionsrelaterade reaktioner inklusive anafylaxi. Premedicinering med kortikosteroid, antihistamin och paracetamol.
Tumörlyssyndrom
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Leversvikt och venocklusiv leversjukdom/sinusoidalt obstruktionssyndrom (VOD/SOS) har rapporterats. Viss ökad risk hos vuxna med monoterapi, eller patienter med måttlig eller gravt nedsatt leverfunktion. Kontroll av levervärden. Eventuellt uppskjuten eller avbruten behandling, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar mycket vanligt. Diarré, buksmärtor, förstoppning och stomatit vanligt. Dyspepsi förekommer.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt, klåda förekommer.
Övrigt
Trötthet och huvudvärk vanligt. Hjärtklappning förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-04-04
    Hållbarheten har uppdaterats enligt FASS.

  2. Version: 1.1     2020-01-21
    se granskningskommentar