Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg/ml
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Granisetron ges antingen som långsam intravenös injektion eller som en utspädd intravenös infusion 5 minuter innan behandling med cytostatika påbörjas.
En ml Granisetron kan spädas ut med 5-50 ml Natriumklorid 9 mg/ml eller Glukos 50 mg/ml för att ges som infusion på 5 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Halveringstid cirka 9 timmar. Maxdos inom 24 timmar är 9 mg.
1-3 mg långsam iv injektion eller infusion före bemetogen behandling. Vid behandling av illamående kan ytterligare underhållsdoser administreras med minst 10 minuters mellanrum.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Diarré förekommer.
Övrigt
Huvudvärk vanligt. Sömnsvårigheter förekommer.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar inklusive QT-intervalls förlängningar har rapporterats. Kan ha klinisk betydelse hos patienter med tidigare arytmi eller retledningsstörning i hjärtat, behandling med antiarytmika eller beta-blockare, eller vid hjärttoxiska kemoterapier och/eller elektrolytrubbning.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2020-12-17
    tillägg övriga anvisningar läkemedel