Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Doser över 1000 mg per dygn bör delas i två doseringstillfällen.
Tidigare benämning hydroxiurea.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hudtoxicitet
Utslag, alopeci, hudsår, kutan vaskulit och hyperpigmentering vanligt. Hudcancer, varför rekommendation att skydda hud från solexponering. Tidigare strålbehandlad patient kan få exacerbation av strålningserytem.
Gastrointestinal påverkan
Vanliga, men sällan allvarliga. Diarré, förstoppning, illamående, mucosit, stomatit.
Övrigt
Feber, köldrysningar, asteni, sjukdomskänsla och anorexi förekommer.
CNS påverkan
Desorientering, yrsel, huvudvärk, dåsighet och kramper förekommer.