Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Per oral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Missad dos kan tas under samma dag men INTE extra kapslar dagen efter för att kompensera för missad dos.
Ska INTE tas tillsammans med grapefruktjuice.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Blödningar förekommer, inklusive allvarliga. Därav bör blödningsrisk beaktas vid operativa åtgärder och eventuell utsättning av Ibrutinib 3 till 7 dagar före kirurgi. Lymfocytos förekommer, är reversibel, om mycket stort antal lymfocyter (> 400 000/mikrol) finns risk för leukostas.
Hjärttoxicitet
Förmaksflimmer och förmaksfladder förekommer, ökad risk om tidigare hjärtriskfaktorer, akut infektion eller tidigare förmaksflimmer. EKG vid behov, exempelvis om debut av arytmikänsla eller dyspné.
Infektionsrisk
Infektioner vanliga, kan bli allvarliga. Dödsfall har rapporterats, de flesta av de fallen har samtidigt haft neutropeni.
Fallrapporter om reaktivering av Hepatit B finns, HBV test skall göras före start av behandling.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt, oftast mild och övergående.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt.
Övrigt
Muskuloskeletala smärtor och ledvärk förekommer liksom yrsel och huvudvärk.
Interaktionsbenägen substans
Läkemedel som kraftigt eller måttligt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för Ibrutinib och bör undvikas.
Måttliga/starka CYP3A4 inducerare kan medföra minskad effekt av Ibrutinib och bör undvikas.
Se FASS för mer information.