Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Bör ges via central infart.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Idarubicin löses med sterilt vatten, 1 ml per 1 mg, ger stamlösning 1 mg/ml. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Ljusskyddas. Hållbarhet enligt FASS.
Accord Idarubicin Stability Data - Dilution Study Report, signerad 2018.10.18 anger för koncentrationer 0,1-0,73 mg/mL, spätt med Water for Injection, en hållbarhet på 28 dygn, kallt.
Pfizer Zavedos har inga ytterligare data om stabilitet.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet.
Infektionsrisk
Monitorering
Infektionsbehandling/profylax
Ökad infektionsrisk föreligger.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Illamående, kräkningar mycket vanligt. Diarré vanligt.
Stomatit vanligt, esofagit mindre vanligt. Uppträder oftast tidigt i behandlingen, kan utvecklas till erosioner, ulcerationer. Reversibelt. Perforation gastrointestinalkanal har rapporterats.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Tidiga (akuta) effekter som sinustakykardi och icke specifik ST - T vågs-förändring förekommer. Även andra takyarytmier har rapporterats. Förekomst av akuta hjärttoxiska effekter förutsäger inte en utveckling av sena (fördröjda) hjärttoxiska effekter.
Sena (fördröjda) effekter som kardiomyopati med hjärtsvikt förekommer. Kan utvecklas sent i behandlingen eller långt efter behandlingens avslut. Utgångsvärde på hjärtfunktion med LVEF och fortsatta kontroller under behandlingen. Riskfaktorer är hjärt-kärl-sjukdom, tidigare eller pågående radioterapi mot mediastinum, tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner, samt samtidig tillförsel av hjärttoxiska läkemedel, se FASS.
Starkt vävnadsretande
Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas.
Extravasering
Vid behov starta specifik lokal behandling med kyla. Vid konstaterad extravasering av antracykliner överväg behandling med Dexrazoxan (Savene), se regim Dexrazoxan. Eventuella kylbehandlingar som startats i väntan på Dexrazoxan skall avslutas minst 15 minuter före Dexrazoxan påbörjas. Om Dexrazoxan helt saknas eller ej kan fås fram på 6 timmar, överväg DMSO behandling, se stöddokument Extravasering.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Övrigt
Kan orsaka rödfärgning av urin under 1-2 dagar efter administrering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-03-28
  granskad barn

 2. Version: 1.4     2023-12-21
  används för barn

 3. Version: 1.3     2023-12-21
  uppdaterad inför barnkryss

 4. Version: 1.2     2023-12-21
  uppdatering pågår

 5. Version: 1.1     2023-04-04
  Hållbarhet har uppdaterats enl FASS + data från Accord.