Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Missad dos med mindre än 6 timmar - den missade dosen tas snarast möjligt.
Missad dos med mer än 6 timmar - dosen hoppas över och därefter följs det vanliga doseringsschemat.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, buksmärta, nedsatt aptit och kräkningar. Läkemedelsrelaterad kolit vanligt, allvarliga fall finns. Kan uppstå sent, efter flera månader.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt, oftast av mild till måttlig grad. Allvarliga hudreaktioner, inklusive Stevens Johnsons syndrom, har rapporterats när Idelalisib givits i kombination med andra antitumorala preparat.
Levertoxicitet
Transaminas förhöjningar vanligt, kan bli allvarliga, men är enligt uppgift oftast asymptomatiska och reversibla och utan återfall om återstart på lägre dos av preparatet efter ett uppehåll, se FASS.
Andningsvägar
Hosta vanligt. Övre luftvägsinfektion förekommer. Lunginflammation. Fallrapporter om pneumonit förekommer, överväg diagnos om allvarlig lunghändelse ej svarar på konventionell antimikrobiell behandling.
Infektionsrisk
Allvarliga infektioner finns rapporterade, inklusive Pneumocystis jiroveci pneumoni, varför profylax mot Pneumocystis jiroveci skall ges till alla patienter under hela behandlingen.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig behandling med CYP3A-substrat med allvarliga biverkningar bör undvikas (Alfuzosin, Amiodaron, Cisaprid, Pimozid, Kinidin, Ergotamin, Dihydroergotamin, Quetiapin, Lovastatin, Simvastatin, Sildenafil, Midazolam och Triazolam).
Samtidig behandling med CYP3A-inducerare kan ge minskad effekt av Idelalisib och bör därför undvikas (Rifampicin, Fenytoin, Johannesört och Karbamazepin).