Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Spädes med 12,5 ml sterilt vatten per 1000 mg Ifosfamid ger stamlösningen 80 mg/ml. Spädes därefter vidare.
Blandbart med mesna, se FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Monitorering
Metylenblått
Om encefalopati uppträder avbryts pågående infusion. Encefalopatin oftast reversibel, avklingar spontant inom ett par dagar efter avslutad behandling. Metylenblått (metyltionin) kan ges för att påskynda symtomavklingandet, ges iv, dosering t.ex. 50 mg var 8:e tim (barn <25 kg, 25 mg var 8:e tim). Kan även övervägas att ges som profylax vid kommande kurer.
Cystit
Hydrering
Monitorering
Mesna
Hemorragisk cystit vanlig.
Hjärttoxicitet
Elektrolyter
Försiktighet iakttas för patienter med existerande hjärtsjukdom. Den kardiotoxiska effekten kan förstärkas hos patienter som tidigare fått strålbehandling av hjärtregionen och/eller adjuvant behandling med antracykliner.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.