Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell under 10 kg i vikt eller 1 års ålder. 
Konsultera alltid respektive protokoll.
Beakta specifikt nefrotoxiciteten vid samtidig behandling med aminoglykosider. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Spädes med 12,5 ml sterilt vatten per 1000 mg Ifosfamid ger stamlösningen 80 mg/ml. Spädes därefter vidare.
Blandbart med mesna, se FASS.
Baxter, Stabforum, Stability Database, study year 2003, print date 10/24/2023, anger 91 dygn kallt och 7 dygn i rumstemperatur (kombinerad stabilitet), koncentration 8-80 mg/mL, i Natriumklorid 9 mg/mL, Viaflo behållare.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
91 dygn Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
7 dygn Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
CNS påverkan
Monitorering
Metylenblått
Encefalopati vanligt, (symtom så som förvirring, somnolens, koma, hallucination, dimsyn, psykotiskt beteende, extrapyramidala symtom, urininkontinens och kramper) oftast reversibel, avklingar inom 48 till 72 timmar efter avslutad behandling. Avbryt eventuell pågående infusion. Metylenblått (metyltioninium) kan ges för att påskynda symtomavklingandet och kan övervägas som profylax vid kommande kurer. Dos vuxna 1-2 mg/kg, kan upprepas, se FASS, (behandling oftast ej > 24 h och max kumulativ dos 7mg/kg) barn1 mg/kg, max 50 mg, iv var 4-6:e timma, vid profylax var 8:e timma.
Cystit
Monitorering
Hydrering
Mesna
Hemorragisk cystit mycket vanlig, kan bli allvarlig. Dosberoende. Enstaka hög dos större risk än fraktionerad dos. Strålbehandling mot blåsa ökar risk. Hydrering viktigt. Eventuellt Mesna som profylax, följ vårdprogram/behandlingsprotokoll.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Njurtoxicitet finns rapporterat, glomerulära eller tubulära skador, kan bli allvarliga. Ökad risk vid höga kumulativa doser, redan befintlig njursvikt, pågående eller tidigare nefrotoxiska substanser. Följ njurvärden i enlighet med eventuellt vårdprogram/behandlingsprotokoll. 
Hjärttoxicitet
Elektrolyter
Hjärttoxicitet finns rapporterat. Försiktighet vid samtidig hjärtsjukdom, eller pågående eller tidigare strålbehandling mot hjärtregionen och/eller adjuvant behandling med antracykliner.
Hudtoxicitet
Alopeci (håravfall) mycket vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Antiemetika profylax enligt riktlinjer.
Interaktionsbenägen substans
Ifosfamid metaboliseras via CYP450 systemet.
Samtidig administrering av Ifosfamid med CYP450-inducerare kan öka koncentrationen av metaboliter som är cytotoxiska eller har andra toxiciteter. (Exempel på CYP450-inducerare är: karbamazepin, kortikosteroider, rifampicin, fenobarbital, fenytoin, bensodiazepin och Johannesört.)
Samtidig administrering av Ifosfamid med CYP450-hämmare (särskilt CYP3A4- och CYP2B6-hämmare) kan minska aktivering och metabolisering av Ifosfamid och därmed påverka effekten. CYP3A4-hämmare kan även ge ökad bildning av en ifosfamid-metabolit som associeras med nefrotoxicitet. (Exempel på CYP3A4-hämmare är: ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, proteashämmare (såsom indinavir, ritonavir) och makrolider (såsom klaritromycin, erytromycin).)
Samtidig administrering av Ifosfamid och disulfiram kan ge ökad ökad koncentration av cytotoxiska metaboliter.
I övrigt finns ett antal möjliga farmakodynamiska interaktioner angivna, se FASS.
(Här endast några exempel på sådana interaktioner vid samtidig administrering: 
ACE hämmare - kan orsaka leukopeni
Kumarinderivat - kan ge ytterligare förhöjda INR
Cisplatin - inducerad hörselnedsättning kan förvärras
Tamoxifen - risk för tromboembolisk sjukdom kan öka.)

Versionsförändringar

 1. Version: 1.9     2024-03-14
  bindestreck förbjudna tecken

 2. Version: 1.8     2023-11-06
  Hållbarhet efter spädning har uppdaterats efter uppgifter från Baxter.

 3. Version: 1.7     2023-08-24
  Barnspecifik kommentar och godkänd av SS.

 4. Version: 1.6     2023-04-27
  alopeci och gastropåevrkan tillagda

 5. Version: 1.5     2023-04-27
  Barnkryss används för barn

 6. Version: 1.4     2023-04-27
  fortsatt uppdaterad, interaktioner

 7. Version: 1.3     2023-04-20
  fortsatt uppdatering inför barn. tillägg njurtox./JP

 8. Version: 1.2     2023-04-20
  uppdatering inför barnkryss

 9. Version: 1.1     2021-04-06
  Referens och länk till Stabilis databas tillagd.