Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerat preparat är Onivyde.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda genom att vända påsen försiktigt! Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
6 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. Ökad risk för allvarlig neutropeni inklusive febril neutropeni vid anamnes på tidigare strålbehandling av buken. Eventuellt finns även ökad risk för asiatiska patienter jämfört kaukasiska patienter, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanlig, kan bli uttalad, förekommer både som tidig och fördröjd variant. Tidig diarré kan var associerad med kolinerga symtom (rinit, salivation, bradykardi, rodnad, mios) och atropin behov. Fördröjd diarré - patient bör vara informerad om vätskeintag, Loperamidbehandling och eventuellt antibiotika behov om diarré fortsätter mer än 48 timmar. Eventuell dosreduktion vid efterföljande behandlingar, se FASS. I övrigt vanligt med kräkningar, illamående, buksmärta och stomatit.
CAVE tarmobstruktion
Patienter får inte behandlas med liposomalt irinotekan förrän eventuell tarmobstruktion är hävd.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Akuta infusionsreaktioner förekommer, oftast milda.
Interaktionsbenägen substans
Bör ej ges samtidigt med potenta CYP3A4 enzyminducerare (som fenytoin, fenobarbital, karbamezepin, rifampicin, rifabutin och johannesört) och utbyte av dessa bör ha skett två veckor före start av liposomalt irinotekan.
Bör heller ej ges samtidigt med potenta CYP3A4 emzymhämmare (som grapefruktjuice, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, lopinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telaprevir, vorikonazol) och utbyte av dessa bör ha skett en vecka före start av liposomalt irinotekan.
Bör heller ej ges samtidigt med potenta UGT1A-hämmare (som atazanavir, gemfibrozil, indinavir).
Hudtoxicitet
Alopeci.
Övrigt
Viktminskning, utmattning, asteni, yrsel vanligt. Sömnlöshet relativt vanligt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-12-14
    ATC kod arkiverad ändrad till aktuell

  2. Version: 1.1     2023-04-04
    Text under Spädning har reviderats.