Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ett in-line-filter (av polyetersulfon (PES), polysulfon eller nylon, porstorlek 0,2-0,22 mikrometer, ska användas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Enligt FASS ska en volym motsvarande det tillsatta läkemedlet dras ur infusionspåsen före tillsats.
Stabiliteten på 48 timmar kallt kan följas av 8 timmar i rumstemperatur, se FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Paracetamol
Antihistamin
Kortikosteroid
Puls
Infusionsreaktion mycket vanligt, oftast lätt till måttlig, allvarliga finns rapporterade. Premedicinering rekommenderas med paracetamol, difenhydramin eller liknande och dexametason, se FASS. Eventuellt behov av avbruten infusion och symtomatisk behandling.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Monitorering
Neutropeni mycket vanligt. Övervaka för infektion, men enl FASS ingen dosreduktion, däremot nämns stödbehandling med kolonistimulerande faktorer.
Infektionsrisk
Monitorering
Infektionsbehandling/profylax
Ökad infektionsrisk. Pneumoni, övre luftvägsinfektion och bronkit mycket vanligt. Pneumoni kan bli mycket allvarlig.
Andningsvägar
Dyspné/andfåddhet vanligt. Hosta vanligt. I övrigt infektioner, se den rubriken.
Hjärttoxicitet
Hypertoni vanligt. Förmaksflimmer har rapporterats. Hjärtsvikt omnämns, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående och kräkning vanligt, oftast grad 1-2, kan nå grad 3-4.
Övrigt
Trötthet vanligt, oftast grad 1-2, kan nå grad 3, men ej registrerad för högre grad än så, se FASS.
Sekundära maligniteter förekommer, hudcancer och solida tumörer omnämns, se FASS. Monitorera för tidiga upptäckt och åtgärd.
Interaktionsbenägen substans
Interferens med serologiska tester kan uppstå då isatuximab är en anti-CD38 antikropp. Berörda tester är indirekt antiglobulintest (indirekt Coombs test), antikroppsscreening, testceller för antikroppsidentifiering och antihumant globulin (AHG) korstestning. Se FASS för eventuell åtgärd vid tester.
Interferens med serumproteinelektrofores och immunofixeringstester kan finnas och det kan påverka inledande bedömning av komplett remission, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2021-10-07
    Regimen fastställdes.