Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller två timmar efter måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Johannesört ska undvikas då det kan minska effekten av Ixazomib.
Dosen tas vid ungefär samma tidpunkt de ordinerade dagarna.
Missad dos får endast tas om det är mer än 3 dygn till nästa ordinarie dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar och förstoppning är vanligt. Om uttalade besvär, eventuell dosjustering, se FASS.
Neuropati
Perifer neuropati förekommer, oftast sensorisk, oftast mild. Eventuell dosjustering, se FASS.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt, eventuell dosjusteringsbehov, se FASS.
Perifera ödem
Perifera ödem vanligt, kan bli uttalade. Utred eventuell annan bakomliggande orsak. Eventuellt dosjusteringsbehov, se FASS.
Levertoxicitet
Leverskador har rapporterats (hepatocellulär skada, leversteatos, kolestatisk hepatit och levertoxicitet). Följ leverenzymer och för eventuell dosjustering, se FASS.
Graviditetsvarning
Kan vara fosterskadande. Ingår i regim tillsammans med Lenalidomid och Dexametason där Lenalidomid har förväntade fosterskadande effekter. Effektiv preventivmedel skall användas. Vid samtidig användning av Dexametason bör minskning av effekt hos orala preventivmedel beaktas.
Interaktionsbenägen substans
Effekten hos Ixazomib kan minska vid samtidig användning av starka CYP3A-inducerare, varför kombinationen bör undvikas. (Exempel på starka CYP3A-inducerare är Karbamazepin, Fenytoin, Rifampicin och Johannesört (Hypericum perforatum).
Infektionsrisk
Herpes Zoster reaktivering har rapporterats. Överväg antiviral profylax.
Övrigt
Ryggsmärta vanligt, oftast mild. Ögonpåverkan (dimsyn, konjunktivit, grå starr) förekommer.