Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kalciumfolinat (eller Natriumlevofolinat) som rescuebehandling vid metotrexatbehandling, följ regiminstruktioner för doser, tidpunkter för start av rescue och administrationssätt. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Kan också spädas med Glukos 50 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
12 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Biverkningskontroll
Allergiska reaktioner finns rapporterat mycket sällsynt.
Övrigt
Kalciumfolinat har inga effekter på den icke-hematologiska toxiciteten av folsyraantagonister som Metotrexat. Dvs kalciumfolinat har ingen effekt på nefrotoxicitet till följd av utfällning i njurar av Metotrexat och/eller metaboliter.
Kalciumfolinat får inte ges intratekalt.
Övrigt
Biverkningskontroll
Kalciumfolinat i kombinationsbehandling med Fluorouracil medför risk för ökad toxicitet för Fluorouracil. Rapporter finns om ökade gastrointestinal symtom och leukopeni, ökad risk hos äldre och de med nedsatt allmäntillstånd. Eventuellt uppehåll i behandling eller reduktion av Fluorouracildos vid symtom på toxicitet, framför allt vid gastrointestinala symtom som diarré och stomatit, se FASS.
Interaktionsbenägen substans
Kalciumfolinat kan minska effekt av antiepileptika, genom en ökad hepatisk metabolism, vilket kan öka risk för epileptiskt anfall, se FASS. (Exempel på antiepileptika där risk finns är: fenobarbital, fenytoin, primidon och succinimider.) Om möjligt följ koncentrationsvärde av antiepileptiskt läkemedel.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2024-01-04
    anvisning för administration

  2. Version: 1.2     2024-01-04
    används för barn

  3. Version: 1.1     2024-01-04
    uppdaterad inför barnkryss