Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

I regel skall den första dosen av kalciumfolinat på 15 mg ges 12-24 timmar (senast 24 timmar) efter start av metotrexatinfusionen. Samma dos ges var 6:e timme över en period av 72 timmar. Efter flera parenterala doser kan byte ske till oral behandling.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Kalciumfolinat i syfte att minska toxicitet av folsyraantagonister har inga effekter på den icke-hematologiska toxiciteten (som njurtoxicitet till följd av utfällning av folsyraantagonist (Metotrexat) och eller metaboliter i njurar).
Interaktionsbenägen substans
Kalciumfolinat kan minska effekt av antiepileptika (ex fenobarbital, fenytoin, primidon och succinimider) vilket kan öka anfallsfrekvens.