Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intraperitoneal

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

  • Lentz et al. Intraperitoneal hyperthermic chemotherapy using carboplatin: a phase I analysis in ovarian carcinoma. Gynecol Oncol . 2007 Jul;106(1):207-10.

  • IV versus IP chemotherapy plus Bevacizumab

    Walker et al. Randomized Trial of Intravenous Versus Intraperitoneal Chemotherapy Plus Bevacizumab in Advanced Ovarian Carcinoma: An NRG Oncology/Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol. 2019 Jun 1; 37(16): 1380–1390.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Något svaga faktaunderlag för biverkningsprofil för enbart intraperitoneal instillation av Karboplatin. Många studier har gjorts med instillation i kombination med kemoterapi (annan substans) intravenös. Upptag sker efter passage över bukhinna.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Antihistamin
Puls
Vid intravenös tillförsel finns ökad risk för allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, hos patienter som tidigare exponerats för platinaterapi. Överväg profylax med antihistamin och/eller kortikosteroider.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Trombocytopeni mycket vanligt, kan bli uttalad. Leukopeni och anemi vanligt. Ökad hematologisk toxicitetsrisk vid sämre njurfunktion. Blödning finns rapporterat, dock ej allvarlig.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Njurfunktionstörning av enbart intraperitoneal instillation har ej angivits som stort problem, liten studie dock. Dock systemiskt upptag och därmed risk. Följ njurfunktionsprover. Försiktighet med nefrotoxiska läkemedel.
Neuropati
Neuropati vanligt, ökad risk hos patienter som tidigare behandlats med Cisplatin, då både återstart av symtom eller förvärrade symtom.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkningar vanligt, dock milda till måttliga.
Övrigt
Peritonit, steril och bakteriell, finns rapporterat. Buksmärta vid instillation finns rapporterat. Flera studier om intraperitoneal instillation i regim med kombinerad intravenös kemoterapi anger problem som är kateterrelaterade (infektion, stopp, läckage och accessproblem).
Interaktionsbenägen substans
Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning.
Samtidig administrering av vaccin mot Gula febern vid Karboplatinbehandling är kontraindicerad, risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Samtidig administrering av levande försvagade vacciner vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej.
Samtidig administrering av Fenytoin eller Fosfenytoin vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej, risk för förvärrade kramper eller ökad risk för toxicitet.
Samtidig administrering av diuretika inklusive loopdiuretika och andra nefrotoxiska eller ototoxiska substanser vid Karboplatinbehandling ska ske med försiktighet, risk för ökad eller förvärrad toxicitet, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-03-29
    Lagt till referenser att IP användning av Karboplatin används.

  2. Version: 1.0     2021-09-13
    Regimen fastställdes.