Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: njurfunktion (AUC Calvert)
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Utökade anvisningar för ordination:
Dosering av totaldos enligt Calverts formel: AUC x (GFR+25). Använd absolut värde (=okorrigerat GFR, ml/min). 
För konvertering från relativt värde (=korrigerad GFR, ml/min/1.73m2) till absolut GFR, använd kalkylator på https://egfr.se/ .
 
Maxdos Karboplatin: 900mg vid AUC6, 750mg vid AUC 5, 600mg vid AUC4.
eGFR och eGFRmedel (kreatinin eller cystatin C) fås via lab eller beräknas via https://egfr.se/.  
Vid eGFR >/=90 (ml/min/1.73m2) är osäkerhet stor (lab anger ofta ej värde över denna gräns), utför invasiv metod eller GFR beräkning på https://egfr.se (annars risk underdosering).
 
Vid avvikande muskelmassa, kakexi eller pågående kortisonbehandling är eGFRmedel mindre tillförlitligt, se https://egfr.se/. 
Vid BMI >/=25 bör Cockcroft-Gaults formel inte användas för beräkning av eGFR. 
Vid skillnad >20% mellan eGFR Cystatin och eGFR Kreatinin (kvot utanför intervall 0,80-1,20), utför invasiv metod (iohexol- eller Cr-EDTA clearance).
Om s-kreatinin används för njurfunktionsbedömning inför ordination bör avvikande s-kreatinin eller ändring>/=30% jämfört utgångsläget leda till ny skattning av GFR (Cystatin C eller invasiv metod).

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
De olika leverantörerna anger följande hållbarheter:
Accord, enligt FASS - 30 timmar kallt och 24 timmar vid rumstemperatur. Enligt "Cytarabine Stability Data-Dilution Study Report" daterad 2018.10.18 anges för koncentrationerna 0,3 mg/mL och 3 mg/mL:
NaCl 0,9 %, kallt och ljusskyddat - 48 timmar.
NaCl 0,9 %, rumstemperatur, normalt ljus - 30 timmar. 
Glukos 5 %, kallt och ljusskyddat samt rumstemperatur och normalt ljus - 56 dagar.
Actavis, enligt FASS - 8 timmar i rumstemperatur.
Ebewe, enligt FASS - koncentration 0,4 eller 4 mg/mL i Glukos 5 %, kallt eller rumstemperatur, i skydd för ljus, anges hållbarheten till 28 dagar. 
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Länkar till Fass

Referenser

 • eGFR.se, en kalkylator för njurfunktion utvecklad av forskare från Lunds universitet.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Antihistamin
Puls
En ökad risk för allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, hos patienter som tidigare exponerats för platinaterapi. Överväg profylax med antihistamin och/eller kortikosteroider.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Njurfunktionsstörning förekommer men är vanligtvis inte dosbegränsande toxicitet, och uppvätskning behövs oftast inte. Försiktighet med nefrotoxiska läkemedel inkl aminoglykosider.
Neuropati
Perifer neuropati förekommer, oftast mild vid konventionella doser. Symtom mestadels beskrivet som parestesi och minskade djupa senreflexer. Ökad risk hos patienter >65 år och hos dem som tidigare behandlats med Cisplatin.
Hög emetogenicitet
Vid AUC 4 eller mer.
Interaktionsbenägen substans
Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning.
Samtidig administrering av vaccin mot Gula febern vid Karboplatinbehandling är kontraindicerad, risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Samtidig administrering av levande försvagade vacciner vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej.
Samtidig administrering av Fenytoin eller Fosfenytoin vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej, risk för förvärrade kramper eller ökad risk för toxicitet.
Samtidig administrering av diuretika inklusive loopdiuretika och andra nefrotoxiska eller ototoxiska substanser vid Karboplatinbehandling ska ske med försiktighet, risk för ökad eller förvärrad toxicitet, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.7     2023-11-01
  Tagit bort mellanslag.

 2. Version: 1.6     2023-11-01
  Justerat tecken. >/=

 3. Version: 1.5     2023-10-31
  Utökad anvisning för ordination tillagd efter genomgång.

 4. Version: 1.4     2023-06-12
  Hållbarheten har uppdaterats.

 5. Version: 1.3     2021-08-31
  Uppdaterad tinteraktioner illagd

 6. Version: 1.2     2020-10-22
  ändrad ordning?

 7. Version: 1.1     2020-10-22
  neuropati