Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Den intravenösa administreringsslangen ska genomspolas med fysiologisk koksaltlösning eller 5 % glukoslösning för injektion omedelbart före och efter administreringen av Karfilzomib, enl FASS. Det betyder att spoldroppet kan vara Natriumklorid 9 mg/mL.
Patienter som har en större kroppsyta än 2,2 m2 ska få en dos som baseras på en kroppsyta på 2,2 m2.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml
50 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Till 10 mg sätts 5 ml (30 mg - 15 ml och 60 mg - 29 ml) Sterilt vatten vilket ger koncentrationen 2 mg/ml. Rikta strålen mot glasflaskans innervägg och sväng eller vänd flaskan försiktigt för att få en klar lösning. Skaka inte, ger skumbildning. Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan, blanda väl. Hållbarhet enligt FASS.
Stabilitetsstudie av Kim och Krämer, se referens.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Glukos 50 mg/ml)
4 timmar Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

  • Kim och Krämer. Physicochemical stability of carfilzomib (Kyprolis®) containing solutions in glass vials, ready-to-administer plastic syringes and infusion bags over a 28-day storage period. J Oncol Pharm Pract. 2017 Jan 1;1078155217735881.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Kortikosteroid
För att minska incidens och intensitet på infusionsreaktion bör kortikosteroid ges före Karfilzomib.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Fall av reaktivering av hepatit B-virus (HBV) har rapporterats. Screena för HBV. Överväg profylax om genomgången HBV.
Herpes zoster förekommer, överväg antiviral behandling som profylax.
Luftvägsinfektioner, lunginflammation vanliga, infektioner i övrigt förekommer, se FASS.
Profylax mot pneumocystis jiroveci, se regiminstruktion.
Andningsvägar
Monitorering
Dyspné/andnöd vanligt, avbryt behandling och utred orsak, svåra lungtoxiciteter har förekommit. Pulmonell arteriell hypertension (PAH) förekommer.
Levertoxicitet
Stegring av serum transaminaser, följ instruktion om eventuellt uppehåll och dosreduktion. Leversvikt ovanligt, men har rapporterats.
Hjärttoxicitet
Hjärtsvikt, perifera ödem, hypertension, bröstsmärtor vanliga. Vid grad 3 eller 4 gör uppehåll i behandling.
CNS påverkan
Monitorering
Huvudvärk, yrsel och perifer neuropati vanligt. Parestesi, hypoestesi förekommer. Cerebrovaskulära händelser har rapporterats. Fallrapporter om PRES (posteriort reversibelt encefalopatisyndrom) med symtom som krampanfall, huvudvärk, letargi, förvirring, blindhet, förändrad medvetandegrad samt andra synstörningar och neurologiska störningar, tillsammans med hypertoni. Fallrapporter om PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) med nya eller försämrade neurologiska, kognitiva eller beteenderelaterade tecken och symtom.
Gastrointestinal påverkan
Illamående mycket vanligt. Kräkning, diarré, förstoppning och buksmärta vanligt. Gastrointestinala blödningar, dyspepsi och tandvärk förekommer. Gastrointestinal perforation har rapporterats.
Övrigt
Ryggsmärta, ledsmärta, muskelspasmer och smärta I ben och armar vanligt. Muskuloskelettal smärta i övrigt förekommer.
Trötthet/fatigue mycket vanligt, frossa/chills, feber vanligt. Perifera ödem vanligt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-03-27
    Text hållbarhet har redigerats. Artikel har lagts till under Referens.

  2. Version: 1.2     2023-03-15
    Anvisningar för läkemedelsadministration - lagt till info om att spoldroppet kan vara Natriumklorid 9 mg/mL. Samt att större kroppsyta än 2,2 m2 beräknas som en kroppsyta på 2,2 m2.

  3. Version: 1.1     2020-01-09
    Granskad och uppdaterad i samband med att regim myelom skrivits och noterats att det saknades biverkningstexter.