Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Max ackumulerad dos: 1000mg/m²

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Information saknas i FASS, gå istället till https://www.lakemedelsverket.se/sv/sok-lakemedelsfakta

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Infusionstid 1-2 timmar.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

100 mg löses med 3 ml av det medföljande lösningsmedlet (etanol). Karmustin måste lösas upp helt i etanol innan Sterilt vatten tillsätts. Tillsätt sedan 27 ml Sterilt vatten, blanda noga, ger stamlösning 3,3 mg/ml. Ger en gulaktig lösning. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionsvätskan. Infusionspåsen skyddas från ljus ända tills administreringen avslutats.
Följande hållbarhetstider anges: 
Carmustine Accord, FASS - hållbarhet 4 timmar i rumstemperatur. Dessa lösningar är också stabila under 24 timmar* i kylskåp (2 till 8 °C) och i ytterligare 3 timmar vid 20 till 25 °C. *24 timmars förvaring av den slutligt spädda lösningen är den totala tid karmustin är i lösning, inklusive den tid det är berett med 3 ml etanol och 27 ml vatten för injektionsvätskor. Beredd stamlösning är hållbar 24 timmar kallt.
Carmustine Obvius, Produktresumé - administreringen ska vara slutförd inom 3 timmar från beredning/spädning.
Carmustine Macure, Produktresumé - administreringen ska vara slutförd inom 3 timmar från beredning/spädning.
Stabilitetsstudie av Knoll et al finns under Referenser. Där visar har de undersökt stabiliteten för Carmustin Obvius och Carmubris, beredd enligt instruktion och därefter tillsatt till Glukos 50 mg/mL i PP/PE påsar. Stamlösningen uppges vara hållbar i 48 timmar, kallt. Vid en koncentration på 0,2 mg/mL var hållbarheten 60 timmar kallt och 8,5 timmar vid rumstemperatur, ljusskyddad. Kopia av referensen kan fås på förfrågan.

Länkar till Fass

Referenser

 • Knoll, Kraemer, Thiesen. Physicochemical stability of carmustine-containg medicinal products after reconstitution and after dilution to ready-to-administer infusion solutions stored refrigerated or at room temperature. Eur J Hosp Pharm 2023;30:11-16.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Myelosuppressionen är ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling). Kumulativ dosrelation och kan bli uttalad.
Andningsvägar
Monitorering

Lunginfiltrat och/eller fibros, dosrelaterad, varför max ackumulerad dos 1000 mg/m2. Tidigare Lomustinbehandling ska räknas med i kumulativ dosberäkning. Fibros kan uppstå långt efter behandlingen avslutad. Pneumonit förekommer.
Hög emetogenicitet
Gastrointestinal påverkan
Hög emetogenicitet. Illamående och kräkningar vanliga, uttalade besvär. Viktnedgång, förstoppning, diarré och stomatit förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover, övergående.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsretande, risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Räknas som blåsbildande (vesicant). Central infart rekommenderas. Vätskan alkoholinnehållande och kan ge lokal vävnadsreaktion vid injektionsställe, svullnad, smärta, rodnad och flebit.
Extravasering
Följ instruktionen för specifik lokal behandling med kyla. Se stöddokument Extravasering.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor och män med fertil kvinnlig partner skall använda effektiva preventivmedel under behandling och till och med 6 månader efter behandlingen.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av cimetidin med karmustinbehandling leder till möjlig fördröjd ökad toxisk effekt av karmustin på grund av hämmad karmustinmetabolism.
Samtidig administrering av digoxin med karmustinbehandling leder till möjlig fördröjd sänkt effekt av digoxin på grund av minskat upptag av digoxin.
Samtidig administrering av melfalan med karmustinbehandling leder till ökad risk för lungtoxicitet.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2023-07-20
  uppdaterad basfakta

 2. Version: 1.4     2023-06-13
  Hållbarheten uppdaterad med data för Carmustine Accord.

 3. Version: 1.3     2023-03-28
  Hållbarheter uppdaterade, referens har lagts till. Under biverkningar har Hög emetogenicitet lagts till.

 4. Version: 1.2     2020-05-19
  Biverkningar - Första meningen om dosreduktionsinstruktioner borttagen.

 5. Version: 1.1     2020-05-18
  Spädningsvätska Natriumklorid 9 mg/ml tillagd. Hållbarhet kallt 24 timmar tillagd. Infusionstid 1-2 timmar (tidigare minst 2 timmar).