Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Subkutan

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Korrekt volym dras upp i spruta och ges subkutant utan ytterligare spädning. Om validering vid tillverkningsenheten medger lång hållbarhet kan alla injektioner i en behandling (5 dagar) förberedas. 

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Neutropeni mycket vanligt. Lymfopeni ofta långvarig. Trombocytopeni och anemi vanligt. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Monitorering
Infektionsbehandling/profylax
Infektioner vanliga.
Tumörlyssyndrom
Urat
Hydrering
Allopurinol
Hyperurikemi sällsynt, men finns rapporterat.
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, förstoppning, diarré och aptitnedgång vanliga.
Hudtoxicitet
Utslag, lokalt exantem, vanligt. Klåda, hudsmärtor och erytem förekommer. Stevens-Johnsons syndrom/Lyells syndrom sällsynt.
CNS påverkan
Huvudvärk och yrsel vanligt. Sömnsvårigheter, ångest förekommer. Parestesi, polyneuropati, ataxi och förvirring finns rapporterat. Enstaka fall av apoplexi, tal och sväljstörningar och epileptiska anfall. PML (Progressiv multifokal leukoencefalopati) enstaka fall finns rapporterade, biverkansstart kan ske lång tid efter behandlingen. Överväg diagnos vid nya eller förvärrade neurologiska, kognitiva eller beteendemässiga tecken eller symtom.
Andningsvägar
Onormala andningsljud, bröstljud och hosta vanligt. Andfåddhet, infiltrat och mukosit förekommer.
Övrigt
Reaktioner vid injektionsställe vanligt. 
Feber, trötthet, asteni vanligt. Muskelsmärtor, led- och skelettsmärtor förekommer. Ödem och sjukdomskänsla förekommer.
Levertoxicitet
Reversibel ökning av bilirubin och transaminaser förekommer, oftast lindriga. Leversvikt sällsynt.
Övrigt
Sekundära maligniteter förekommer, störst risk 2 år efter diagnos.
Graviditetsvarning
Teratogena och mutagena egenskaper. Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiv preventivmetod under behandlingen och i sex månader efter sista dos.