Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Intravenös injektion av TAVEGYL skall utföras mycket långsamt (injektionstid 2–3 minuter. Noggrann kontroll!)

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Innehåller vattenfri etanol.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Alternativt kan ampullens innehåll före injektionen spädas med fysiologisk koksaltlösning eller 5%-ig glukoslösning i förhållande 1:5.

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Trötthet, dåsighet förekommer. Yrsel, huvudvärk finns rapporterat. Paradoxal excitation finns omnämnt som sällsynt, eventuellt större risk hos barn och äldre personer.
Gastrointestinal påverkan
Muntorrhet, illamående, magsmärtor och förstoppning har rapporterats.
Hjärttoxicitet
Monitorering
Takykardi och andra arytmier finns rapporterat. Viss försiktighet vid känd hjärtsjukdom. EKG kontroll. Klemastin injektionslösning skall administreras långsamt. 
Interaktionsbenägen substans
Antihistaminer förstärker sederande effekt hos andra substanser med hämmande effekt på CNS. (Exempel på andra substanser med hämmande effekt på CNS är: sömnmedel, antidepressiva, anxiolytikum, opioider och alkohol.)
Klemastin har en viss antikolinerg aktivitet varför effekten hos andra substanser med antikolinerg effekt kan potentieras. (Exempel på andra substanser med antikolinerg effekt är: atropin, tricykliska antidepressiva medel.) Monoaminoxidashämmare (MAOI) ökar och förlänger klemastins antikolinergiska effekt.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-12-21
    används för barn

  2. Version: 1.2     2023-12-21
    uppdaterad inför barnkryss

  3. Version: 1.1     2023-12-18
    uppdatering påbörjad