Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

För förbättrad absorption bör TAVEGYL intagas före måltid.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tablett innehåller laktos.  

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CNS påverkan
Trötthet, dåsighet förekommer. Yrsel, huvudvärk finns rapporterat. Paradoxal excitation finns omnämnt som sällsynt, eventuellt större risk hos barn och äldre personer.
Gastrointestinal påverkan
Muntorrhet ovanligt, men kan förekomma vid långtidsbehandling.
Förstoppning omnämns som mycket ovanligt. 
Interaktionsbenägen substans
Antihistaminer förstärker sederande effekt hos andra substanser med hämmande effekt på CNS. (Exempel på andra substanser med hämmande effekt på CNS är: sömnmedel, antidepressiva, anxiolytikum, opioider och alkohol.)
Klemastin har en viss antikolinerg aktivitet varför effekten hos andra substanser med antikolinerg effekt kan potentieras. (Exempel på andra substanser med antikolinerg effekt är: atropin, tricykliska antidepressiva medel.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-12-21
    justerad text interaktioner

  2. Version: 1.2     2023-12-18
    används för barn kryss

  3. Version: 1.1     2023-12-18
    Uppdaterad inför barnkryss