Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Klofarabin bör filtreras genom 0,2 mikrometer vid tillsats till infusionsvätskan.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Koncentrationsintervall: 0,2-1,0 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
28 dygn Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
28 dygn Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)
28 dygn Kallt (Glukos 50 mg/ml)
28 dygn Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

  • Kaiser J, Krämer I. Long-term stability study of clofarabine injection concentrate and diluted clofarabine infusion solutions.J Oncol Pharm Pract 2012,18:213-221

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-03-15
    Hållbarheten har uppdaterats enligt referensen.