Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tas med eller utan föda. Grapefrukt, grapefruktjuice och johannesört bör undvikas.
Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 6 timmar kvar till nästa planerade dos.

Länkar till Fass

Referenser

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Elektrolyter
Hjärtfunktion
Förlängd QT-tid förekommer. EKG, elektrolyter och njurfunktion kontrolleras hos patienter med relevant känd hjärtsjukdom och/eller elektrolytrubbning.
Symtomatisk bradykardi (t.ex. synkope, yrsel, hypotoni) kan förekomma och kan uppstå flera veckor efter behandlingsstart.
Enstaka fall med hjärtsvikt har rapporterats, inklusive grad 3 och 4.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Transaminas förhöjningar vanliga. Följ leverfunktionsvärden, eventuell dosjustering se FASS. Leversvikt finns rapporterat.
Andningsvägar
Monitorering
Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit förekommer. Lungsymtom följs upp, uppehåll med Krizotinib vid misstanke om pneumonit, utsättning om verifierad diagnos.
Ögonpåverkan
Synrubbning mycket vanligt. (Exempelvis förekommer diplopi/dubbelseende, halofenomen, fotofobi/ljusskugghet, dimsyn, nedsatt synskärpa, förhöjd uppfattning av ljusstyrka och grumlingar i glaskropp.) Eventuellt uppehåll i behandling och utredning av symtomen.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig användning av starka CYP3A-hämmare kan öka koncentrationen av Krizotinib och bör undvikas (exempelvis proteashämmare som atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir och sakvinavir, vissa azolantimykotika som itrakonazol, ketokonazol och vorikonazol, samt vissa makrolider som klaritromycin, telitromycin och troleandomycin).
Grapefrukt och grapefruktjuice kan också öka plasmakoncentrationerna av Crizotinib och bör undvikas.
Samtidig användning av starka CYP3A-inducerare kan minska koncentrationen av Krizotinib och bör undvikas (exempelvis karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin och Johannesört).
Samtidig användning av CYP3A-substrat med eget snävt terapeutiskt index ska undvikas alternativt övervakas noggrant (exempelvis alfentanil, cisaprid, cyklosporin, ergotderivat, fentanyl, pimozid, kinidin, sirolimus och takrolimus)
I övrigt var god se FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2020-01-13
    Lagt till info om johannesört