Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Ges i övre yttre kvadranten av skinkan (djup subkutan injektion) eller i det övre yttre låret. Till patienter som får en konstant dos av Somatuline Autogel kan produkten ges, efter lämplig träning, antingen av patienten själv eller av en tränad person. 
Vid självinjektion ska injektionen ges i det övre yttre låret.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Läkemedlet förvaras kallt. Läkemedlet kan förvaras i rumstemperatur inför användning, dock högst 24 timmar. 
Använd inte produkten om den laminerade skyddspåsen är skadad eller tidigare öppnad.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Diarré, lös avföring och buksmärta vanligt. Illamående, kräkningar och förstoppning förekommer. Gasbildning förekommer. Steatorré (oljig avföring) och missfärgad avföring finns rapporterat.
Levertoxicitet
Gallstensbesvär vanligt. Kolecystit finns rapporterat. Lanreotid kan reducera gallblåsans motilitet vilket kan leda till gallstensbildning.
Förhöjda levervärden förekommer.
Övrigt
Reaktion vid injektionsstället (smärta, svullnad, förhårdnad, knöl och klåda) förekommer. Böld vid injektionsstället finns rapporterat.
Endokrinologi
Blodvärden
Hypoglykemi och hyperglykemi förekommer. Följ blodsockernivå vid behandlingsstart och vid dosändringar. Diskret sänkning av sköldkörtelfunktion finns rapporterat.
Hjärttoxicitet
Bradykardi förekommer. Försiktighet om patienten sedan tidigare har låg hjärtfrekvens.
Övrigt
Muskuloskeletal smärta, myalgi förekommer.
Trötthet, asteni förekommer. Yrsel, huvudvärk förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Farmakologisk effekt på gastrointestinalkanal kan ge reducerat upptag av andra läkemedel. Exempel som omnämns är cyklosporin, se FASS.
Samtidig administrering av hjärtfrekvenssänkande läkemedel med Lanreotid bör ske med försiktighet, då Lanreotid kan ge sänkning av hjärtfrekvens i sig självt.
Samtidig administrering av substanser som metaboliseras via CYP3A4 med lågt terapeutiskt index (som quinidin och terfenadin) med Lanreotid ska ske med försiktighet, då Lanreotid kan ha minskande effekt på metabolisk clearence av substanser som metaboliseras via CYP3A4.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2022-05-10
    Regimen fastställdes.