Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller en timme efter måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Grapefrukt eller grapefruktjuice får ej intas under pågående behandling.
Ta Lapatinib vid samma tidpunkt i förhållande till måltid varje dag - t. ex. alltid ta tabletterna en timme före frukost.
Vid missad dos tas nästa dos enligt ordination, dvs ingen extra dos ska tas.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Illamående, diarré, kräkningar och förstoppning. Symtomatisk behandling.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Antihistamin
Infektionsbehandling/profylax
Kortikosteroid
Mjukgörande hudkräm
Solskydd
Vid hudreaktion utförs en helkroppsundersökning regelbundet. Vid omfattande eller ihållande hudreaktioner remitteras till dermatolog.
Vid hudreaktioner uppmanas patienten att undvika exponering för solljus och använda solskyddskräm.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Leverfunktion (transaminaser, bilirubin och alkaliskt fosfatas) ska kontrolleras innan behandlingen inleds och månadsvis eller efter kliniskt behov.
Andningsvägar
Monitorering
Övervakning med avseende på symtom på pulmonell toxicitet (dyspné, hosta, feber).
Interaktionsbenägen substans
Metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4.
Samtidig tillförsel av Lapatinib och starka CYP3A4-hämmare ska undvikas (t.ex. ritonavir, sakvinavir, telitromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, nefazodon).
Samtidig tillförsel av Lapatinib och kända inducerare för CYP3A4 ska undvikas(t.ex. rifampicin, rifabutin, karbamazepin, fenytoin eller Johannesört).
Samtidig tillförsel av Lapatinib och läkemedel med smala terapeutiska fönster som är substrat för CYP3A4 ska undvikas (t.ex. cisaprid, pimozid eller kinidin).
Substanser som hämmar eller inducerar Pgp och BCRP kan förändra effekten av Lapatinib (t ex. ketokonazol, itrakonazol, kinidin, verapamil, ciklosporin, erytromycin, rifampicin och johannesört).
Lapatinibs löslighet är pH-beroende. Samtidig behandling med substanser som ökar gastriskt pH ska undvikas.
För samtidig behandling med Paklitaxel, Docetaxel och Irinotekan, var god se FASS för info om effektpåverkan.
Det finns även fler interaktionsmöjligheter, var god se FASS.
Dessutom ökar biotillgängligheten för Lapatinib med en faktor omkring 4 vid samtidigt intag av föda, beroende bland annat på matens fettinnehåll.
Grapefruktjuice ska undvikas under behandling med Lapatinib.
Hjärttoxicitet
Påverkan på vänsterkammarfunktionen (LVEF) finns rapporterat. Kontroll av LVEF före och under behandling ska göras för att i tid kunna uppmärksamma hjärtsviktsutveckling.
QT förlängning finns också rapporterat. EKG kontroll före och 2 veckor efter behandlingsstart ska göras. Försiktighet iakttages om patient har andra tillstånd eller andra mediciner med känd ökad risk för QT förlängning.