Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Kapslarna ska inte tas med grapefrukt eller grapefruktjuice. Samtidigt intag av Johannesörtpreparat ska undvikas.
Vid missad dos eller vid kräkningar tas inte någon extra dos, utan nästa dos tas vid nästa planerade tidpunkt.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi och neutropeni vanligt, oftast grad 1 – 2, men kan nå grad 3 - 4.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkningar vanligt. Förstoppning vanligt.
Levertoxicitet
Förhöjda transaminaser vanligt, oftast grad 1-2. Kontroll av leverprover före och under behandlingen. Eventuellt behov av uppehåll eller utsättning av behandlingen, se FASS.
CNS påverkan
Yrsel mycket vanligt, oftast grad 1- 2. Parestesi vanligt, oftast grad 1- 2.
Gångstörningar förekommer.
Neurologiska biverkningar oftast debut inom första tre månader av behandlingen.
Övrigt
Trötthet mycket vanligt. Myalgi och muskelsvaget förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av larotrektinib och starka CYP3A4, P-gp- och BCRP-hämmare kan öka plasmakoncentration av larotrektinib. (Exempel på starka CYP3A4, P-gp- och BCRP-hämmare: atazanavir, klaritromycin, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin, troleandomycin, vorikonazol eller grapefrukt.)
Samtidig administrering av larotrektinib och starka eller måttliga CYP3A- och P-gp-inducerare kan minska plasmakoncentrationen av larotrektinib och ska undvikas. (Exempel på starka eller måttliga CYP3A- och P-gp-inducerare: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampin eller johannesört.)
Samtidig administrering av larotrektinib och CYP3A-substrat med ett snävt terapeutisk intervall ska ske med försiktighet och dosminskning av CYP3A-substrat kan behövas. (Exempel på CYP3A-substrat med ett snävt terapeutisk intervall: alfentanil, ciklosporin, dihydroerotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, kinidin, sirolimus eller takrolimus.)
Samtidig administrering av larotrektinib och CYP2B6-substrat kan minska CYP2B6-substratets koncentration. (Exempel på CYP2B6-substrat: bupropion, efavirenz.)
Samtidig administrering av larotrektinib och OATP1B1-substrat (t.ex. valsartan, statiner) skulle kunna (men ännu ej bevisat) öka OATP1B1-substratets koncentration. (Exempel på OATP1B1-substrat: valsartan, statiner.)
Samtidig administrering av larotrektinib och PXR-reglerade enzymer (t ex CYP2C-familjen och UGT) skulle kunna (men ännu ej bevisat) minska koncentrationer av substrat till PXR-reglerade enzymer. (Exempel på substrat till PXR-reglerade enzymer: repaglinid, warfarin, tolbutamid eller omeprazol.)